خودت را امتحان کن

1- نماز جمعه چگونه خوانده می شود؟


2-درنماز جماعت مأموم باید غیراز....  و  ..... همه قسمت های نماز را خودش بخواند.


3- شیوه انجام غسل را توضیح دهید.

سؤالات متن

1-امام رضا علیه السلام در باره ارزش نماز جماعت چه می فرماید؟


2- ...... یکی از زیباترین و ارزشمندترین نمونه های همدلی مسلمانان با یکدیگر است.


3- چرا خداوند نماز جماعت را بیشتر از نمازهای فردی دوست دارد؟


4- یکی از احکام نماز جماعت را بیان کنید؟


5- اگر موقعی که امام در رکوع است و ذکر امام تمام شده باشد،مأموم اقتدا کند و به رکوع برسد،نمازش به جماعت.... است.


6- مأموم اگر در رکعت دوم به امام اقتدا کند ،نمازش را باید چگونه ادامه دهد.


7- اگر مأموم به اشتباه پیش از امام سر از رکوع بردارد ،وظیفه اش چیست؟


8- نماز جمعه چند خطبه دارد ؟توضیح دهید.


9- خطبه های نماز جمعه در چه موضوعی می باشد؟


10- یکی از کارهایی که مستحب است قبل از ظهر نماز جمعه انجام شود،... است.


11- تفاوت غسل های واجب و مستحب ........ است.  


12- اگر در غسل چیزی به بدن چسبیده باشد که نگذارد آب به بدن برسد ،چه باید کرد؟


13- آیا در غسل لازم است کمی از طرف دیگر را در هر مرحله شست و شو دهیم ؟توضیح دهید.

پاسخنامه

خودت را امتحان کن

1-نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت دارد ولی به جای یک قنوت ، دو قنوت خوانده می شود .قنوت اول قبل از رکوع رکعت اول و قنوت دوم بعد از رکوع رکعت دوم.


2-حمد و سوره

3- غسل چهار مرحله دارد:

اول:نیت می کنیم یعنی قصد می کنیم برای خشنودی خداوند ،غسل می کنیم.

دوم: سر و گردن خود را می شوییم.   سوم: طرف راست بدن را شست و شو می دهیم.

سوم: و در پایان سمت چپ بدن را می شوییم.  

متن

1- هر رکعت نماز جماعت به اندازه دو هزار رکعت نماز که به تنهایی خوانده می شود ،ارزش دارد.


2-  نماز جماعت


3-چون وقتی همگی در صف های منظم به راز و نیاز با خدا می پردازیم ،قلب هایمان بیشتر به خداوند توجه پیدا می کند و بهتر از حال همدیگر مطلع می شویم در نتیجه خداوند بیشتر ما را دوست می دارد.


4-   مأموم نباید تکبیرة الاحرام را پیش از امام بگوید


5- صحیح


6- قنوت و تشهد را با امام می خواند و احتیاط آن است که موقع خواندن تشهد انگشتان دست و سینه پا را به زمین بگذارد و زانوها را بلند کند، سپس با امام برخیزد و حمد و سوره را بخواند و در رکعت دوم که رکعت سوم امام است بعد از دو سجده ،تشهد بخواند و برخیزد.


7- باید به رکوع برگردد و با امام سر بر دارد و در این صورت زیاد شدن رکوع که رکن است نماز را باطل نمی کند.


8-دو خطبه دارد که به اضافه دو رکعت نماز جمعه ،جایگزین نماز ظهر می شود .بنابراین دو خطبه جزء نماز جمعه است.


9- امام جمعه پس از ستایش خداوند و صلوات بر پیامبر و اهل بیت علیهم السلام مردم را به تقوا دعوت می کند آنگاه در خطبه اول در باره مسائل اخلاقی و اجتماعی و در خطبه دوم در باره مسائل مختلف ایران و جهان با مردم صحبت می کند.


10-غسل جمعه


11- تنها در نیت آنها


12- باید قبل از شروع ،آن را برطرف کنیم.


13- بلی،برای اینکه مطمئن شویم هر طرف کاملاً شسته شده است.