خودت را امتحان کن

1- نیکی به پدر و مادر چه تأثیری بر زندگی ما در دنیا و آخرت دارد؟


2- علت آزار و فشار قبر سعد بن معاذ چه بود؟


3- دو مورد از آثار صدقه دادن را بنویسید.


4- حضرت علی علیه السلام چگونه خود را برای مرگ آماده کرده بود که از آن هراسی نداشت؟

سؤلات متن

1- چرا از مرگ می ترسیم؟


2- کارهایی را نام ببرید که انجام آنها موجب آسانی
زندگی در دنیا و آخرت می شود.


3- آیا صدقه دادن فقط جنبه مالی دارد؟توضیح دهید.

پاسخنامه

خودت را امتحان کن

1- انسان در دنیا فقیر و تهی دست نمی شود
و در آخرت نیز سعادتمند می گردد.


2- بداخلاقی او در خانه


3- نجات یافتن از مرگ بد ورهایی ازهفتادنوع بلا .


4- با پرهیز از گناهان ،انجام واجبات و داشتن اخلاق نیکو

متن

1- زیرا ما دنیایمان را آباد کرده و آخرتمان را ویران نموده ایم ، معلوم است که دوست نداریم از از آبادانی به ویرانی برویم.


2- نیکی به پدر و مادر-خوش اخلاقی- صدقه دادن
- و به طور کلی انجام آنچه خداوند به آنها دستور داده و ترک هر چیزی که از انجام آن نهی کرده است.


3- خیر- هر نوع کمک به دیگران در راه خدا،صدقه محسوب می شود.