خودت را امتحان کن

1-کدام دو ویژگی است که اگر درکسی نبود باید از او پرهیزکرد؟


2- راست گویی چه تأثیری بر اعمال انسان دارد؟


3- یکی از ویژگی های مؤمنان که آنان را رستگار می سازد چیست؟

سؤالات متن

1- گاهی برای اینکه از کسی خوشمان آمده است با او دوست می شویم، چرا اینگونه دوست یابی ها خطرناک است؟


2- برای اینکه بهترین دوستان را انتخاب کنیم ،چه باید بکنیم؟(باتوجه به سخن امیرمؤمنان علیه السلام)


3- چگونه می توانیم دوستانمان را امتحان کنیم؟


4- چرا در انتخاب دوست به اهل نماز بودن باید توجه کرد؟


5- وفای به عهد آن قدر اهمیت دارد که خداوند آن را ......... می داند.


6- از جمله نشانه های رستگاری مؤمنان در قرآن چه آمده است؟


7-پایبند نبودن به قول و وعده ،موجب می شود ...... پایدار نماند.


8- امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید:« بر دوستی کسی که به عهد  خود وفا نمی کند،....... » .


9- « خورشید همیشه پشت ابر نمی ماند » این ضرب المثل یادآور چیست؟


10-عاقبت راستگویی و دروغ را بیان کنید.


11- ما باید چه کنیم که هرگز گرفتار صفت ناپسند دروغ گویی نشویم؟

پاسخنامه

خودت را امتحان کن

1- دوستان خود را در داشتن دو ویژگی بیازمایید،اگر در آنها بود با آنان همنشین شوید و اگر نداشتند حتماً از آنان دوری کنید ، از آنان دوری کنید... اول رعایت اوقات نماز و دیگری نیکی به هم نوعان در سختی و راحتی.


2-   برای اینکه کسی را به درستی بشناسید تنها به طولانی بودن رکوع و سجود نمازش نگاه نکنید ،بلکه به راست گویی و امانت داری او بنگرید. کسی که زبانش راستگو باشد ،اعمالش نیز پاک خواهد شد.


3-وفای به عهد

متن

1- زیرا ما نمی دانیم دوست تازه ی ما چه ویژگی های رفتاری دارد.

2- پیش از اینکه کسی را به دوستی برگزینیم او را امتحان کنیم و گرنه بدون آنکه خودمان بدانیم به همنشینی با بدان گرفتار می شویم.


3- با سه ویژگی:

1) اهل نماز و نیکی
2) وفای به عهد
3) راستگویی


4- به یقین کسی که به فرمان خالق جهان و خواسته او برای اقامه نماز بی توجه است ، به ما و خواسته های ما نیز توجهی نخواهد کرد.


5- نشانه ی ایمان


6- اینکه امانت ها و پیمان خویش را رعایت می کنند.


7- دوستی


8- اعتماد نکن


9-- عاقبت دروغ گویی ،حسرت و پشیمانی است.


10-- عاقبت راستگویی نجات و عاقبت دروغ گویی ، حسرت و پشیمانی است. نتیجه دروغ گویی ، در دنیا خواری و در آخرت عذاب جهنم است.


11- از گفتن دروغ هایی که به شوخی گفته می شود بپرهیزیم زیرا ناخواسته در میان دوستانمان به دروغ گویی مشهور می شویم ،آبرو و اعتبارمان از دست می رود و به گناهان بزرگ گرفتار می شویم.