1-انسان آب مورد نیاز خود را چگونه تأمین می کند ؟
آ بهای سطحی )رود ها ( — آ بهای زیرزمینی )چاه، چشمه و قنات(


۲-چرا ایران با کمبود آب مواجه است؟
رشته کوههایی چون البرز وزاگرس مانند دیواری مانع از نفوذ رطوبت به قسمتهای داخلی ایران می شود.
که در مجموع میانگین بارش سالانه در ایران حدود ۲۳۰ میلیمتر است.


۳- بیشتر رودهای دائمی و پرآب ایران از کجا سرچشمه می گیرند؟
از کوه های البرز وزاگرس


۴-چرا رودهای پرآب ایران قابل کشتیرانی نیستند؟
رود های پرآب ایران چون از شیبهای تند کوهستانی جاری می شوند، قابل کشتیرانی نیستند و فقط در بخشی از رودکارون میتوان کشتیرانی کرد.


۵- رودهای ایران از نظر جهت جریان آب به چند حوضۀ آبریز تقسیم می شود؟
نام حوضۀآبریز
سرچشمه
مصب (به کجا میریزد)
نام برخی از رودها
حوضۀ آبریزدریای خزر
کو ههای البرز
دریای خزر
سفید رود – نکا رود
حوضۀ آبریزخلیج فارسو دریایعمان
کوه هایزاگرس یا کوههای پراکندهداخلی
خلیج فارس ودریای عمان
کارون – جراحی – دالکی – رود میناب
حوضۀ آبریزداخلی
کوههای زاگرس و البرز و کوههای پراکنده داخلی
به دریاچه ها وباتلاقهای داخلییا زمینهای اطرافخود
هلیل رود – زاینده رود
(معمولاً موقت یافصلی)


۶-میزان مصرف آب در ایران برای یک فرد چه مقدار است؟ میزان مجاز مصرف آب چقدر است؟
میزان مجاز مصرف آب برای یک فرد در شبانه روز ۱۵۰ لیتر تعیین شده است اما درایران متوسط مصرف در شبانه روز۲۵۰ تا ۳۰۰ لیتر است.


۷-در گذشته مردم آب را در چه مکانهایی ذخیره می کردند؟آیا این آب تصفیه شده بود؟
در گذشته در اغلب مناطق کشور ما، آب را در آب انبار ها ذخیره میکردند. در آن زمان آب تصفیه شده و لوله کشیوجود نداشت.


۸-چرا خاک برای انسان اهمیت دارد؟
خاک یک منبع مهم تأمین غذا است. اما علاوه بر غذا، انسان در طی سالیان دراز از خاک برای ساختن ظروف و وسایلزندگی، جاده ها و خانه ها استفاده کرده است.


۹- خاک چگونه تشکیل می شود؟
خاک، لایهٔ نازکی از پوستهٔ زمین است که از خرد شدن سنگها پدید آمده است. خاک طی زمان طولانی با
توجه به عواملی مانند سنگها، آب، دمای هوا و موجودات زنده یک منطقه تشکیل می شود


۱۰-علت تنوع خاک ها چیست؟
هر نوع خاک مواد معدنی خاصی دارد که انواع مختلف خاک ها را تشکیل می دهد.


۱۱-خاک های حاصلخیز کشور ما در کدام مناطق قرار دارد؟ و علت حاصلخیزی آن چیست؟
در کشور ما در جلگه ها و اطراف رود ها و برخی کوه پایه ها خاک های حاصلخیزی وجود دارد که مواد آلی و معدنیمناسب دارند.


۱۲-خاک کدام مناطق ایران برای کشاورزی مناسب نیست وعلت آن چیست؟
خاک برخی مناطق مرکزی، داخلی یا جنوبی کشور به علت وجود نمک یا آهک در خاک، برای کشاورزی مناسبنیست. در این مناطق به علت خشکی هوا و کمبود بارندگی، هوموس خاک بسیار کم است.


۱۳- چه عواملی موجب از بین رفتن خاک می شود؟
— مصرف بیش از حد موادّغذایی و کشت پی در پی یک محصول در زمین و استراحت ندادن به خاک.
— قطع بوته ها و کندن درختان که موجب می شود خاک در اثر باد و باران به راحتی شسته شود.
— استفادهٔ نامناسب و بی رویه از کو دهای شیمیایی.
— ایجاد ساختمان و جاده و کارخانه روی خاک های قابل کشت.
— دفن زباله ها در خاک.


۱۴-کدام سازمان وظیفه حفاظت از خاک را برعهده دارد؟
سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری