خودت را امتحان کن

1- زندگی چه کسانی می تواند بهترین الگوی زندگی ما باشد؟چرا؟


2- با ذکر یک نمونه عزت نفس را تعریف کنید.


3-باتوجه به سخن پیامبر،عاقبت خیانت درامانت چیست؟  

سؤلات متن

1- پیامبر اکرم برای چه کسانی الگویی نیکوست؟


2-گفتار پیامبران راه دستیابی به ... است، ورفتار آنها نیز........ زندگی ماست.


3-برخی از ویژگی های اخلاقی و رفتاری پیامبر اکرم
را بیان کنید.[سه مورد]


4- آیه فوق «لقدجاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ماعنتم حریص علیکم بالمؤمنین رئوف رحیم»  به کدام ویژگی اخلاقی رسول خدا می گردد؟


5-رسول خدا درباره عزت نفس مؤمن چه می فرماید؟


6- هنگامی که پیامبر به دلیل شدت آزار کافران ناچار شد مکه را ترک کند در حفظ امانت های مردم دست به چه اقدامی زد؟


7- در قرآن ،پیامبر اکرم با کدام ویژگی به جهانیان معرفی شده است؟(درپاسخ آیه ای از قرآن با ترجمه آن بیان کنید)


8- بزرگترین نعمت الهی کدام است و چگونه باید سپاسگزار آن گردید؟

پاسخنامه

خودت را امتحان کن

1-پیامبران الهی، چون خود هدایت یافته بودند،بهترین سبک زندگی را انتخاب می کردند؛بنابراین زندگی آنها به صورت کامل می تواند الگوی زندگی ما قرار گیرد.  


2-یعنی اینکه خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم. یکی از چیزهایی که ماراکوچک می کند،درخواست انجام کارهایمان از دیگران است.  


3- اگر بمیرد بردین اسلام نمرده است وخدارا درحالی ملاقات خواهدکرد که از او خشمگین است.

متن

1- برای هر کس که به خدا و روز آخرت امید دارد و خداوند را بسیار یاد می کند.


2-رستگاری- الگوی عملی


3-الف)بزرگواری ومحبت ب)عزت نفس ج)امانت داری


4- بزرگواری و محبت


5-«هیچ وقت انجام کارهای شخصی خودرا از دیگران نخواهید،حتی درکوچک ترین چیزی مثل درخواست برای چوب خلال دندان»


6-ازحضرت علی علیه السلام خواست چندروزی برای پس دادن امانت های کفار درمکه بماند.


7- « وَما أَرسَلناکَ إِلّا رَحمَةً لِلعالَمینَ» : ما تو را جز به عنوان رحمت برای تمام جهانیان نفرستادیم.


6- فرستادن پیامبران برای ما - با پیروی از راهنمایی های آنان.