1– گردشگر کیست؟
به کسانی که محل اقامت یا کار خود را به طور موقت ترک می کنند و برایاستراحت یا گردش و دیدن یا مطالعهٔ
مکا نهای تاریخی و طبیعی،به سفر می روند گردشگر می گویند.


۲—گردشگری با چه اهدافی صورت می گیرد؟(انواع گردشگری کدام است؟)

۱- با هدف استراحت وتفریح
۲- باهدف زیارت اماکن مقدس
۳- باهدف مطالعه آثار تاریخی
۴- باهدف بازدید از نمایشگاهها یا گردهایی های علمی
۵- باهدف طبیعت گردی


۳—گردشگری از چه نظر اهمیت دارد؟
۱- آشنایی با پدیده های زیبای طبیعی و مکانهای تاریخی و فرهنگی
۲- افزایش اطلاعات درباره مکانها و آداب و رسوم مردم
۳-ایجاد شغل های جدید مانند هتل داری – دفاتر فروش بلیط ، دفاتر حمل ونقل ،فروش صنایع دستی وغذاها وشیرینی های محلی


۴—مهمترین وسیله مورد نیاز گردشگری چیست؟ نقشه


۵—هنگام گردشگری نقشه چه کمکی به می کند؟
نقشه ها به ما کمک میکنند تا مکان های جدید را بهتر پیدا کنیم و سریعترخود را به آنجا برسانیم. بدون نقشه ممکن است مسیرها را اشتباه کنیم یازمان زیادی برای پیدا کردن یک مکان صرف کنیم.


۶—مهمترین نقشه مورد نیاز هنگام سفر چه نقشه ای است؟ نقشه راه ها


۷—بر روی نقشه ی راهها چه چیزهایی قابل مشاهده است؟
بر روی نقشهٔ را هها، جاده های اصلی و فرعی و همچنین مکان هایخدماتی چون رستورا نها، تعمیرگاه ها، پمپ بنزینها، نمازخانه و نظایر آنمشخص شده است


۸- مقیاس نقشه در سفر چه کاربردی دارد؟
. با استفاده از مقیاس نقشهٔ راه ها میتوانید حساب کنید چقدر از روستا یاشهری که میخواهید به آن سفر کنید، فاصله دارید.