1—میراث فرهنگی چیست؟
میراث، یعنی ارث و هر چیزی که از گذشتگان و نیاکان و پدران به ما رسیدهباشد. بخشی از چیزهایی که از گذشتگان برای ما به جای مانده است،میراثفرهنگی است.


۲—چرا میراث فرهنگی اهمیت دارد؟
میراث فرهنگی همهٔ چیزهای ارزشمندی است که به فرهنگ٭ یک ملتمربوط می شود. این چیز ها، حاصل زندگی و تلاش مردمی است که درگذشته زندگی می کرده اند و از یک نسل به نسل دیگر رسیده است.


۳—میراث فرهنگی شامل چه چیزهایی می شود؟
میراث فرهنگی ممکن است چیز های مادی مثل ظرف ها، سکه ها، کتیبهها، فرش ها، کتا بهای قدیمی و بنا های تاریخی، مساجد و امام زاده هاباشد. همچنین ممکن است چیز های غیرمادی مثل اعتقادات، زبان و آداب ورسومی باشد که از گذشته به ما رسیده است.


۴—چرا ایران دارای میراث فرهنگی بسیار زیاد و با ارزش است؟
از آنجا که ایران جایگاه تمدن های کهن و قدیمی ترین سکونتگا ههای بشریاست، دارای میراث فرهنگی بسیار زیاد و با ارزش است که بخشی از آن درموزه ها نگهداری می شود.


۵—چرا باید در حفظ میراث فرهنگی تلاش کنیم؟ میراث فرهنگی به همهٔ مردم یک کشور متعلق است


۶—تاریخ چه نوع علمی است؟ علم تاریخ عبارت است از مطالعهٔ زندگی انسان ها در گذشته


۷—فواید مطالعه تاریخ و آشنایی با گذشته چیست؟
آشنایی با گذشته به ما کمک میکند تا زمان حال را بهتر بفهمیم. ما از مطالعهٔرویدا دها و زندگیِ مردمان گذشته میتوانیم پند بگیریم و از تجربه های آنها درزندگی امروز استفاده کنیم.


۸—مورخ کیست؟ به کسانی که دربارهٔ زندگی انسان ها و رویدا دهایی که در گذشته اتفاقافتاده، مطالعه و تحقیق میکنند، مورّخ می گویند.


۹—مورخان در مطالعات خود از چه ابزارهایی استفاده می کنند؟
مورّخان در مطالعات خود از منابع مختلفی مثل کتاب ها و نوشته ها یا کتیبه ها، ابزا رها و وسایل زندگی، بنا ها، سکه ها، سلاح ها، سنگ نگاره ها و هرچیزی که از گذشته باقی مانده است، استفاده میکنند.


۱۰—مورخان چگونه چگونه نظر خود درباره یک موضوع تاریخی را بیان می کنند و در چه صورت نظر خود را تغییر میدهند؟
آنها سعی میکنند شواهد و مدارک به جای مانده را با دقت بررسی کنند تا بهواقعیت آنچه در گذشته رخ داده، پی ببرند و آ نگاه نظر خود را دربارهٔ یکموضوع تاریخی بگویند. گاهی ممکن است مورّخان با دست یافتن متن به شواهد و مدارک جدید،تغییراتی در نظرات خود بدهند.


۱۱—مورخان در کار خود از چه علم و دانشی بهره می گیرند؟ باستان شناسی


۱۲—باستان شناسان چگونه آثار باستانی را پیدا می کنند؟
بعضی از آثار تاریخی مربوط به زمان های بسیار دور، در دل خاک قرار دارند. به همین علت باستا نشناسان ابتدا با مشاهدهٔ ویرانه ها و خرابه ها یا مطالعهٔمنابع تاریخی حدس میزنند که در یک منطقه، آثار باستانی وجود دارد. سپسبه جست وجو و حفاری در آن منطقه می پردازند.


۱۳—باستان شناسان در کار خود از چه ابزارهایی استفاده می کنند؟
باستا نشناسان در هر مرحله از ابزار خاصی استفاده میکنند؛ از ابزار هایساده مانند بیل و کلنگ تا میکروسکوپ و دوربین های مخصوص که با آنها لایه های درون خاک را مشاهده میکنند.


۱۴—مورخان کار خود را چگونه آغاز می کنند؟ مورّخان معمولاً کار خودشان را با پرسش هایی دربارهٔ گذشته آغاز می کنند.
آنها پرسشهایی را طرح و سپس درباره آنها تحقیق میکنند تا پاسخ آنها را پیداکنند.


۱۵—برخی از پرسشهایی را که مورخان با آن کار خود را شروع می کنند را ذکر کنید. چه چیزی اتفاق افتاده است؟ چه کسی یا چه کسانی در این واقعه شرکتداشته اند؟
در چه زمانی اتفاق افتاده است؟ علت یا علت های این رویداد چه بودهاست؟
در کجا این اتفاق رخ داده است؟ چگونه م یتوان از این موضوع برای حال وآینده استفاده کرد


۱۶—موزه چه مکانی است؟
مکانی است برای حفظ ونگهداری آثار تاریخی وبا ارزش و میراث فرهنگی ، نمایش آنها برای مردم و مطالعه و تحقیق افراد در رشته های تاریخ ، هنر ،معماری و باستانشناسی


۱۷—سازمان میراث فرهنگی چه سازمانی است؟
در کشور ما، یکی از مهم ترین سازمان هایی که مسئولیت حفاظت ونگهداری از میراث فرهنگی را به عهده دارد، سازمان میراث فرهنگی است.موزه ها نیز یکی از بخشهای سازمان میراث فرهنگی هستند.