1- آریایی ها که بودند ؟
برخی مورخان معتقدند که حدود چهار هزار سال پیش، مردمانی کوچ نشینکه خود را آریایی می نامیدند از مناطق
شمال دریای خزر به تدریج به سرزمین ایران مهاجرت کردند.


۲-سه قوم بزرگ آریایی چه نام داشتند و هرکدام در کدام بخش ایران ساکن شدند؟
مادها در غرب وشمال غرب – پارس ها در جنوب – پارت ها در شمال شرق


۳-قبایل ماد در کجا زندگی می کردند و علت ضعف آنها قبل از تشکیل حکومت چه بود؟ قبایل ماد در شمال غرب ایران به صورت پراکنده زندگی می کردند و همین امرموجب شده بود که آنها ضعیف باشند و هر چند وقت یک بار همسایه هایقدرتمندشان مانند آشور یها به آنها حمله کنند و اموالشان را به غارت ببرند.


۴- قبایل ماد چه کسی را حاکم خود انتخاب کردند ؟ چرا؟ در یکی از قبایل ماد، فردی به نام دیااکو زندگی میکرد که به دلیل خوشرفتاری و عدالت خواهی بین همهٔ قبیله ها محبوبیت داشت. سرانجام سرانقبایل تصمیم گرفتند او را به عنوان فرمانروا انتخاب کنند.


۵-اولین حکومت قدرتمند ایران به دست چه کسی تشکیل شد وپایتختش کجا بود؟ دیااکو بر فراز تپه ای در شهر هگمتانه )همدان امروزی( قلعه ای ساخت و آنجارا به پایتختی خود انتخاب کرد. ماد ها به تدریج قدرتمند شدند و بر دشمنانخود غلبه کردند


۶- هخامنش که بود؟ رئیس یکی از قبایل مهم پارس، فردی به نام هخامنش بود


۷- بنیان گذار سلسله هخامنشیان که بود و کدام حکومت را سرنگون کرد؟ کوروش( از نوادگان هخامنش) کوروش توانست آخرین پادشاه ما دها را در جنگی شکست بدهد و حکومتما دها را سرنگون کند.


۸- قلمرو ایران در زمان کوروش تا کجا و با حمله به چه مناطقی گسترش پیدا کرد؟ کوروش در دوران حکومت خود، پیروزی های زیادی به دست آورد. او به باِبل)عراق امروزی( و لیدی )ترکیه امروزی( حمله کرد و قلمرو ایران را از خلیج فارس تا دریای مدیترانه گسترش داد.


۹- به نظر کوروش با مردم مناطق فتح شده چگونه باید رفتار کرد؟ کوروش معتقد بود باید با مردم سرزمین هایی که فتح می شدند با خردمندیو عدالت رفتار کرد. مورخان این موضوع را از روی منشوری که از وی به جامانده است دریافته اند.


۱۰- زمانی که داریوش هخامنشی به قدرت رسید اوضاع در قلمرو هخامنشیان چگونه بود؟
او زمانی به سلطنت رسید که در بیشتر قلمرو هخامنشیان، شورش ها ونابسامانی هایی شکل گرفته بود. داریوش با عزم و اراده با شورشیان جنگیدو آنها را شکست داد و موفق شد دوباره حکومت هخامنشیان را قدرتمندسازد.


۱۱- داریوش پس از پیروزی بر دشمنان خود ، چه دستوری داد؟ داریوش دستور داد تا نقش برجسته ای به یاد پیروزی او در جنگ با دشمنانبر روی کوه بیستون حجّاری کنند.


۱۲-چرا حکومت هخامنشی نخستین امپراتوری جهانی است؟ چون در زمان کوروش و داریوش، قلمرو جغرافیایی هخامنشیان، بیشتر کشورهای مهم آن روز را در بر می گرفته است


۱۳- بهانه حمله اسکندر مقدونی به ایران چه بود ؟
در زمان هخامنشیان، جنگ های متعددی بین ایران و یونان رخ داد در یکی ازاین جنگ ها سپاهیان هخامنشی آتن را فتح کردند، اما یونانیان آن شهر را بازپس گرفتند. هنگامی که فرماندهی به نام اسکندر مقدونی در یونان به قدرترسید، حکومت هخامنشی ضعیف و ناتوان شده بود. اسکندر از این موقعیتاستفاده کرد و یونانیان را به انتقام جویی از ایرانیان فرا خواند سپاهیان تحتفرمان او در چند جنگ، سپاه هخامنشی را شکست دادند و ایران را فتحکردند. درنتیجهٔ حملهٔ اسکندر، بسیاری از شهرهای ایران از جمله تختجمشید به آتش کشیده شد.


۱۴- اسکندر مقدونی کدام مناطق را تصرف کرد؟ اسکندر علاوه بر ایران، مصر و قسمت هایی از هندوستان را تصرف کرد


۱۵- اسکندر مقدونی چگونه مُرد؟. او سرانجام در جوانی و در اوج کشورگشایی بر اثربیماری در گذشت.


۱۶-پس از مرگ اسکندر ایران به دست کدام سردار وی افتاد ؟ او چه سلسله ای را تأسیس کرد؟
ایران به دست سلوکوس یکی از سرداران او افتاد . وی سلسلهٔ سلوکیان راتأسیس کرد.


۱۷-برخورد ایرانیان با سلوکیان چگونه بود؟ ایرانیان سلوکیان را بیگانه می شمردند و به شکل های مختلف با آنانمخالفت و مبارزه می کردند.


۱۸- اشک یا ارشک چه اقدامی انجام داد؟ رئیس یکی از قبایل پار ت ملقب به اشک یا ارشک با هدف مقابله باسلوکیان، پارتیان و دیگر اقوام ایرانی را متحد کرد. او با استفاده از اختلافاتسلوکیان توانست قسمت هایی از ایران را آزاد کند. مورخان وی را مؤسسسلسله اشکانی می دانند.


۱۹- حکومت اشکانیان از چه زمانی قدرتمند شد ؟ تأثیرات این قدرت چه بود؟ در زمان فرمانروایی مهرداد دوم، حکومت اشکانی به امپراتوری قدرتمند تبدیلشد. اشکانیان پس آن به مدت چندین قرن با تمام توان در برابرهجوم سپاهنیرومند روم ایستادند و اجازه ندادند بار دیگر بیگانگان بر میهن ما مسلطشوند.


۲۰- آخرین حکومت ایران قبل از اسلام چه نام داشت؟ ساسانیان


۲۱- مؤسس سلسله ساسانیان که بود؟ اردشیر بابکان از خاندان ساسان مؤسس این سلسله است که بر علیهاشکانیان قیام کرد


۲۲- در زمان کدام پادشاه ساسانی امپراتور روم )والریانوس(شکست خورد؟ یکی از مهم ترین پادشاهان ساسانی، شاپور اول است. در زمان او وسعتقلمرو ایران بسیار زیاد شد و او
توانست امپراتور روم )والریانوس( را شکست دهد.


۲۳-دوره جدید تاریخ ایران با ورود اسلام به ایران از چه زمانی آغاز شد؟
با حملهٔ اعراب مسلمان و شکست های متعدد سپاهیان ساسانی، سرانجامبا قتل یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی، این سلسله درسال ۶۵۱میلادی به پایان رسید. با ورود اسلام به ایران دورهٔ جدیدی از تاریخ ایران پایهگذاری گردید.


۲۴- مبدأ تاریخ هجری چیست؟ مبدأ تاریخ ما مسلمانان هجرت پیامبر اکرم )صل الله علیه و آله( از مکه بهمدینه است و به آن تاریخ
هجری گفته می شود


۲۵- برای تعیین زمان رویدادهای قبل از اسلام از چه تقویمی استفاده می شود؟
. مورخان از تقویم میلادی استفاده می کنند. مبدأ تقویم میلادی تولد حضرتمسیح )ع( است و نشانهٔ اختصاری آن حرف ( م ) است

۲۶- برای تعیین زمان رویدادهای قبل از میلاد حضرت مسیح (ع)از چه تقویمی استفاده می شود؟
تقویم میلادی به صورت معکوس و با علامت اختصاری ( ق.م ) به کار می رود.برای مثال ۸۰۰ ق.م، بیانگر هشتصد سال پیش از میلاد مسیح است.