خودت را امتحان کن

1- سه نمونه از فداکاری های حضرت علی علیه السلام را به صورت خلاصه بیان کنید.


2- بنا بر  فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام ،خداوند از آگاهان درباره شکم بارگی ستمگران چه عهدوپیمانی گرفته است؟


3- مردمسیحی چگونه به حقانیت دین اسلام پی برد ومسلمان شد؟

سؤالات متن

1- چرا فرشته وحی دستور داد پیامبر شبانه مکه را ترک نماید؟


2- وقتی رسول خدا گفت : «علی جان آیا می توانی مرا در اجرای امر الهی هجرت یاری کنی؟»
چه پاسخی شنید؟


3- کدام آیه در ستایش فداکاری بی نظیر علی علیه السلام در شب هجرت پیامبر نازل شد؟


4- فداکار به چه کسی گفته می شود؟


5- یکی از کامل ترین نمونه های فداکاری در راه خداکدام است؟


6- دو مورد از ویژگی های بارز شخصیت امیرالمؤمنین علیه السلام  را بیان کنید.


7- حضرت علی علیه السلام در چه شرایطی
از سوی مردم برای  اداره حکومت انتخاب شد؟


8- امیر المؤمنین علیه السلام حکومت را برای.... پذیرفت.


9- حضرت علی علیه السلام در رعایت عدالت و مساوات بین مسلمانان .......... برتری نداد.


10- حضرت علی علیه السلام پس از تقسیم بیت المال ،چه می کرد؟

پاسخنامه

خودت را امتحان کن

1- الف) درجنگ خیبر که مسلمانان بارها به قلعه های بزرگ دشمنان یهودی حمله کرده و نتوانسته بودند پیروز شوند،کسی که جنگجوی خیبرراکشت ودرِقلعه را ازجاکند ویهودیان را شکست داد،علی بود.

ب) وقتی در جنگ اَحد بسیاری از مؤمنان به شهادت رسیدند و به جز چند نفر ،پیامبر خدا را در میان انبوهی از سپاهیان مشرک رها کردند ،کسی که در کنار رسول خدا با شجاعت می جنگید ،علی بود.


ج) وقتی خداوند آیات مهم سوره توبه را نازل کرد و قرار شد یکی از مؤمنان این آیات را در میان مشرکان بی رحم مکه با صدای بلند بخواند ،کسی که این مسؤلیت خطرناک را عهده دار شد ، علی بود.


2- دربرابر زیاده خواهی ستمگران و گرسنگی مظلومان ،سکوت نکنند وحق مظلوم را از ظالم بستانند و به او باز گردانند.


3- وقتی دید دادگاه یک فردمسیحی راباپیشوای مسلمانان برابر می داند ورهبرمسلمانان ازموقعیت خوداستفاده نمی کند،به حقانیت دین اسلام پی بردومسلمان شد.

متن

1- زیرا به وسیله مشرکان کشته می شد و رسالتش ناتمام می ماند.


2- در این صورت آیا شما به سلامت خواهید بود؟


3- «از مردم کسانی هستند که جانشان را برای خشنودی خدا فدا می کنند و خدا نسبت به بندگانش مهربان است.»


4- به کسی که برای خدمت به دین و جامعه خود از مال و سلامتی ، خانواده و حتی جان خود می گذرد
و آنها را در راه هدف پاک خود فدا می کند.


5- ماجرای از خود گذشتگی حضرت علی علیه السلام در شب هجرت پیامبر اکرم که به لَیلَةُ المَبیت مشهور است.

6- 1)فداکاری و از خود گذشتگی او در راه خدا
    2) عدالت طلبی و مساوات


7- در شرایطی که مشکلات بسیاری جامعه  اسلامی را فراگرفته بود.


8-  ایجاد عدالت بین مردم


9- هیچ کس را بر دیگری  


10- در همان محل به نماز شکر می ایستاد.