1- به چه کسی بیمه شونده وبه چه کسی بیمه گر می گویند؟
شما «بیمه شونده » هستید و مؤسس های که شما را بیمه کرده است، «بیمه گر » نامیده م یشود


۲- چرا افراد جان یا مال خود را بیمه می کنند؟
برای هر فرد ممکن است روزهایی پیش بیاید که بیمار، از کار افتاده، بیکار یا باز نشسته شود. همچنین ممکن استدر اثر حوادثی چون تصادف، آتش سوزی و…جان و مال افراد به خطر بیفتد


۳- اگر کسی جان یا مال خود را بیمه نکرده باشد با چه مشکلی ممکن است روبرو شود؟
زیرا ممکن است یک فرد بتواند خسارت های کوچک را جبران کند؛ اما آیا در مورد خسار تهای بزرگ، چنینامکانی برای همه وجود دارد؟


۴- چرا مؤسسه بیمه بوجود آمده است؟
مؤسسهٔ بیمه، برای جبران زیا نهای مالی و جانی به وجود آمده است


۵- بیمه چیست؟
بیمه یک قرارداد بین بیمه گر و بیمه شونده )بیمه گذار( است


۶- مؤسسه بیمه گر چه تعهدی به بیمه شونده می دهد؟
مؤسسه بیمه گر، تعهد می کند در قبال دریافت حقّ بیمه٭ از بیمه شونده، خسار تهای ناشی از حوادث معینی را جبرانکند


۷- در کشور ما مؤسسات مختلف بیمه زیر نظر کدام نهاد فعالیت می کنند؟
در کشور ما، مؤسسات مختلفی برای بیمه به وجود آمده است که همهٔ آنها زیر نظر «بیمه مرکزی » فعّالیّت می کنند


۸- انواع بیمه طبق قانون چند نوع است؟
بعضی از بیم هها اجباری هستند؛ یعنی طبق قانون افراد باید این بیمه ها را انجام دهند. بعضی دیگر ازبیمه هااختیاری هستند و افراد، داوطلب م یشوند که برای حوادث احتمالی از بیمه استفاده کنند


۹- بیمه از نظر خدماتی که بیمه شدگان ارائه می کند چند نوع است؟
بیمهٔ بهداشت و درمان، بیمهٔ بیکاری، بیمهٔ عمر، بیمهٔ از کارافتادگی، بیمهٔ روستاییان، بیمهٔ بدنه اتومبیل، بیمهٔ سرنشینخودرو، بیمهٔ آتش سوزی، بیمهٔ منازل مسکونی و…


۱۰-نظر قانون درباره بیمه وسایل نقلیه موتوری چیست؟
طبق قانون، همهٔ دارندگان وسایل نقلیهٔ موتوری، باید سالیانه خودروی خود را برای حوادث جانی و مالی ناشی از تصادفبیمه کنند تا در هنگام وقوع حوادث، بتوانند برای هزینه های درمانی یا خسارت به اتومبیل، از کم کهای بیمه استفاده کنند


۱۱-نظر قانون درباره بیمه کارگران و کارمندان چیست؟
بر طبق قانون، کلیهٔ سازما نها، صاحبان بنگا هها، شرک تها و کارفرمایان، وظیفه دارند همهٔ کارمندان و کارگران خود رادر مقابل حوادث ناشی از کار، بیمه کنند


۱۲- امام علی (علیه السلام) پس از اطلاع از وضعیت پیرمرد مسیحی که توانایی کار کردن را از دست داده بود چه اقدامی انجام داد؟
فرمود : برعهدۀ حکومت و اجتماع است که تا زنده است او را سرپرستی کند و از بیت المال به او
مستمری بدهد