1-ایران در سال ۱۳۹۰ چند نفر جمعیت داشت؟
۷۵ میلیون نفر


۲-کدام یک از کشور های همسایه ایران پرجمعیت هستند؟
پاکستان -ترکیه


۳-کدام یک از کشورهای همسایه ایران کم جمعیت هستند؟
ارمنستان – کویت –بحرین – قطر – امارات متحده عربی – آذربایجان – ترکمنستان


۴-جمعیت چگونه افزایش می یابد؟
اگر تعداد افرادی که متولد می شوند بیشتر از افرادی که میمیرند باشدجمعیت افزایش می یابد.


۵- جمعیت چگونه کاهش می یابد؟
اگر تعداد افرادی که متولد می شوند کمتر از افرادی که میمیرند باشد،جمعیت کاهش می یابد.


۶-رشد منفی جمعیت چگونه اتفاق می افتد؟
در برخی کشورها مانند سوئیس و دانمارک تعداد زاد و ولد ها کمترازمرگ و میر ها شده است. به این رشد، رشد منفی هم می گویند.


۷-جمعیت را به چند گروه سنی می توان تقسیم کرد؟
گروه ۱ جمعیت یکسال تا ۲۵ سال کودکان و نوجوانان و جوانان
. گروه ۲ بزرگ سالان ۲۵ تا ۶۵ سال
گروه ۳ سالمندان بیشتر از ۶۵ سال


۸-با منفی شدن رشد جمعیت چه مشکلاتی برای یک کشور ایجاد می شود؟
با کم شدن زاد و ولد، جمعیت جوان کاهش و تعداد سالمندان افزایشمی یابد و جامعه از نیروی جوان که می تواند
کار کند و با فعّالیّت های اقتصادی و آموختن علم به پیشرفت کشورکمک کند، محروم می شود.


۹-مسئولیت سرشماری جمعیت در ایران بر عهده چه سازمانی است؟ مرکز آمار ایران


۱۰- اطلاعات مربوط به سرشماری جمعیت را چگونه می توان بدست آورد؟
استفاده از کتا بها و نشریات مرکز آمار ایران، با وارد شدن به پایگاهاینترنتی آن، اطلاعات مورد نظرمان را درباره جمعیت به دست بیاوریم


۱۱-منظور از تراکم جمعیت چیست؟
به نسبت افرادی که در یک مکان زندگی میکنند، تراکم جمعیت آن مکان می گویند.


۱۲-تراکم جمعیت یک منطقه را چگونه محاسبه می کنند؟
برای محاسبهی تراکم جمعیت یک منطقه، جمعیت آن منطقه را برمساحت آن تقسیم می کنند.


۱۳-تراکم جمعیت کشورمان در سال ۱۳۹۰ در هر کیلومتر مربع چند نفر بوده است؟ معادل ۱/۴۹ نفر در کیلومتر مربع
مساحت قسمت هایی از دشت کویر ودشت لوت از مساحت کل کشور کم شده است.
مساحت قابل سکونت (۱/۵۲۷/۴۹۵ میلیون کیلومتر مربع )


۱۴-عوامل مؤثر در تراکم پایین یا کم جمعیت کدامند؟
در نواحی داخلی ایران به دلیل کمبود بارندگی، آب و هوای گرم وخشک و خاک های نامساعد و شور، جمعیت بسیار کمی زندگیمیکنند.


۱۵-کدام مناطق ایران خالی از جمعیت است؟
دشت کویر – دشت لوت


۱۶-عوامل مؤثر در تراکم بالا و زیاد جمعیت کدامند؟
الف: پایتختبودنیکمنطقه مانند تهران که بسیاری از سازما نهایمهم دولتی، دانشگا هها، بیمارستا نها و صنایع در آن متمرکز شده اند
ب :مناطق جلگه ای به دلیل وجود باران کافی –آبفراوان–هوایمعتدل–خاکحاصلخیز مانند : جلگه های کناره ی دریای مازندران
ج : وجود معادن وذخایر چون نفت وگاز مانند: خوزستان
د : مناطق کوهپایه ای به دلیل وجود خاک حاصلخیز و بارندگی کافیمانند: کوهپایه های البرز وزاگرس


۱۷-پرتراکم ترین و پرجمعیت ترین ناحیه کشورمان کدام منطقه است؟ تهران