سؤلات خودت را امتحان کن

1- چرا پادشاه زیرک از رفتن به جزیره هیچ ترسی در دل نداشت؟


2- مرگ برای چه کسانی وحشتناک و ناخوشایند است؟ چرا؟


3- حالت مؤمنان را در هنگام مرگ توضیح دهید.

سؤالات متن

1- چه کسانی از مرگ ترسی ندارند؟

پاسخنامه

خودت را امتحان کن

1- چون قبلاً امکانات لازم را برای خودش فراهم کرده بود.


2- برای کافران چون برای آنها به معنای پایان خوشی ها و سرآغاز سختی هاست.


3- فرشتگان هنگام مرگ به آنها می گویند :
سلام و درود بر شما باد،اکنون وقت آن است که به خاطر کارهای نیکتان وارد بهشت شوید.

پاسخ متن

- کسانی که در زندگی خود به خدا و پیامبرانشان ایمان دارند و به فکر زندگی پس از مرگ هستند.