خودت را امتحان کن


1-توضیح دهید چرا بهلول هرگزچیزی از هارون درخواست نمی کرد؟


2-چرا خداوند همه دعاهای ما را مستجاب نمی کند؟توضیح دهید.


3-خداوند در جنگ  احد مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد؟


4-توضیح دهید ماچگونه می توانیم خداوند را یاری دهیم.


سؤالات متن

1-با توجه به آیه «ایاک نعبد وایاک نستعین»می فهمیم که خداوند:

الف-روزی رسان است
ب-گناهان را می بخشد
ج- یاری گر است
د- بزرگ است.


2-چرا ما انسانها تنها از خدا یاری می جوییم؟


3-چگونه از خداوند یاری بخواهیم؟


4-تقوا یعنی چه ؟

 
5-خداوند در جنگ احد ،مسلمانان را توسط چه کسانی یاری کرد؟


6-درقرآن در باره یاری خداوند از مؤمنان چه آمده است؟ (براساس آیه 7سوره محمد)


7-یکی از مهم ترین و ساده ترین راه ها برای جلب یاری خداوند چیست؟


8-خداوند در باره ی دعای بندگانش چه فرموده است؟


9- آیا دعای بندگان از خداوندپنهان می ماند؟توضیح دهید.


10-رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم در باره دعای بندگان از خدا چه می فرماید؟


11-یکی از بهترین نمونه های دعا چیست وچگونه است؟

پاسخنامه خودت را امتحان کن

1-چون او را در برآورده ساختن حاجاتش برحق نمی دانست.


2-چون گاهی چیزهایی از خداوند درخواست می کنیم که به مصلحت مان نیست و او که بهتر از هر کس از سود و زیان ما آگاه است به جای آن چیزی که مفیدتر است به ما می دهد.


3-با صبر و ایستادگی در برابر مشکلات و سختی ها
و توبه و پشیمانی مسلمانان از اشتباه و غفلت خود درجنگ احد .


4-باجهاد در راه خدا و دفاع از دین با جان واموالمان.
با عمل به دستورات خداوند در انجام واجبات و ترک محرمات.

سؤلات متن

1-یاری گر است.


2-ماچون نمی توانیم تمام نیازهای زندگی خود را به تنهایی برطرف نماییم به کمک دیگران نیازمندیم و از طرفی دیگران هم به ما نیازمندندو تنها خدا هست که بدون اینکه نیازی به دیگران داشته باشد می تواند به همه ما یاری برساند.


3- صبر وتقوی، یاری دادن خداوند، دعا


4-یعنی اینکه انسان در هنگام مواجه شدن با گناهان از آنها دوری کند.


5-با پنج هزار نفر از فرشتگانی که نشانه هایی با خود داشتند.


6-مؤمنان اگر خداوند را یاری کنند او نیز آنها را یاری می کند و قدم هایشان را استوار می گرداند.


7-دعا کردن.


8- «وقال ربکم ادعونی استجب لکم: وپروردگارتان گفت:مرابخوانید تا دعای شما را بپذیرم.»


9-خیر ،خداوند درخواست هیچ کس را بی پاسخ نمی گذارد.


10-خداوند دعای بندگانش را یا در همین دنیا مستجاب می کند یا برایش ذخیره آخرت می گرداند
و یا بخشی از گناهانش را می آمرزد.


11-دعا در هنگام نماز است نمازگزار در این حال به خداوند توجه بیشتری دارد و خداوند نیز در مقابل با لطف  و رحمت بیشتری با او رفتار می کند.