خودت را امتحان کن

1- با توجه به آیات قرآن کریم، مهم ترین فایده حجاب برای بانوان چیست؟


2- مسئولیت مشترک مردان و زنان برای حفظ پاکی جامعه چیست؟

سؤالات متن

1- تلاش ما برای حفظ اشیای ارزشمند برای چیست؟


2- یکی از دستورهای حکیمانه خداوند که سلامتی روح ما را در پی دارد ،چه حکمی است؟


3- دستور خداوند به داشتن حجاب برای بانوان چیست و چرا؟


4- کدام دسته از دختران و زنان بیشتر مورد آزار و اذیت قرار می گیرند؟


5- آیا داشتن حجاب ، مانع رشد و پیشرفت زنان است ؟توضیح دهید.


6- در دین اسلام ،انجام چه کارهایی برای مردان و زنان حرام شمرده شده است ؟چند مثال بیاورید.


7- چگونه باید حیا و عفت داشته باشیم ؟خداوند چه دستور می دهد ؟


8- آیا حفظ پوشش برای سلامت جامعه به تنهایی کافی است ؟توضیح دهید.

پاسخنامه

خودت را امتحان کن

1- درامان ماندن از آزار و اذیت افراد سودجو و هوسران


2- حفظ پوشش مناسب و رعایت حیا وعفت با رفتار و گفتار خود.

متن

1- تا در برابر خطرها و اسیب ها از آنها محافظت کنیم


2- حکم حجاب


3- ای پیامبر ،به زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو که پوشش خود را بر خود فرو پوشند .این مناسب تر است ،تا به عفت شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند.


4- آنان که پوشش مناسبی ندارند و خود را در معرض دید مردان نامحرم قرار می دهند .این افراد با تحریک انسان های سُست اراده و مریض فخود را در دامی می اندازند که سرانجامی جز حسرت و پشیمانی ندارد.


5- خیر،امروزه در میان نخبه های علمی کشور ،دختران عفیف و محجبه بسیاری دیده می شود که گواه بر این مدعاست.


6- هر کاری که مردان یا زنان را به گناه اندازد ،مانند: پوشیدن لباس های تنگ و بدن نما،سخن گفتن با لحنی تحریک آمیز و انجام هر رفتاری که توجه نامحرمان را به سوی انسان جلب کند،حرام است.

7-
1)مردان و زنان چشم های خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند.
2)دامان خود را از گناه حفظ نمایند .
3) و زنان زینت خود را جز به مقدار گردی صورت نمایان نکنند.


8- خیر،باید با رفتار و گفتار خود نیز حیا و عفت را رعایت کنند.