1-علت تنوع زیاد گونه های گیاهی وجانوری در ایران چیست؟
شرایط جغرافیایی ایران


۲-چند گونه گیاهی در ایران شناسایی شده است؟
حدود ۹۰۰۰ گونه


۳-چند گونه حشره در ایران تخمین زده می شود؟
حدود ۶۰۰۰۰ گونه


۴-کدام گونه های جانوری و گیاهی مخصوص ایران است ؟
سوسن چلچراغ – سمندر لرستانی – لاله واژگون


۵-مهمترین عامل ازبین رفتن برخی از گونه های گیاهی وجانوری چیست؟
فعّالیّتهای نادرست انسا نها


۶-انسان در بهره برداری از طبیعت چگونه عمل می کند ؟ مثال بزنید.
ما در بهره برداری از طبیعت و رفع نیا زهای خودمان باید طوری برنامه ریزی وفکر کنیم که کمترین آسیب به محیط وارد شود.
برای مثال، کشیدن راه و ساختن خانه ها یا شهر ها، بدون تفکر و برنامه ریزی، جنگلها یا مراتع را از بین میبرد، برخی برای تأمین زغال و سوختِ درختان را قطعمیکنند.


۷-تعادل طبیعت چگونه به هم می خورد؟
وقتی درختان جنگلی در یک ناحیه نابود میشوند، جانورانی نیز که غذایشان را دراین جنگل ها به دست می آورند، از بین می روند و تعادل طبیعت به هم می خورد


۸-شکار بی رویه چگونه نسل بسیاری از جانوران را در خطر انقراض قرار می دهند؟
شکار بیش از حد و صید بی رویه نیز باعث کاهش بعضی گونه های جانوری شدهاست. وقتی شکارچیان برای تفریح یا استفاده از پوست، شاخ ها و استخوان، حیواناتیمثل گورخر، آهو یا پرندگان را در یک دشت محاصره و به آنها حمله می کنند، بهتدریج نسل این گونه ها رو به کاهش
میگذارد یا در خطر انقراض قرار می گیرد.


۹-چرا زباله ها حیات زیستگاهها را تهدید می کنند؟
زیرا بسیاری از زباله هایی که ما تولید می کنیم، زیان آورند و سا لهای زیاد درمحیطباقی میمانند.


۱۰-افزایش جمعیت چگونه بر زندگی گیاهان وجانوران تأثیر بدی میگذارد؟
هرچه جمعیت بیشتر می شود، فعّالیّت های کارخانه ای و حمل ونقل و تولید موادسمی هم بیشتر میشود. گاز های سمی که از اتومبیل ها یا کارخانه ها به هوا و آبوارد می شوند یا سم هایی که در آفت کش های کشاورزی وجود دارد، اثرات بدی برزندگی گیاهان و جانوران دارند.


۱۱-مهمترین دلایل حفاظت از زیستگاهها کدامند؟
سپاسگزاری از نعم تهای خداوند
لذت بردن از زیبای یها و تفکر در آفرینش
حق حیات
وابستگی موجودات زنده به یکدیگر
فواید گیاهان و جانوران


۱۲-رابطه درست وصحیح با طبیعت نشانه چیست؟
نشانه شکرگذاری از نعمت های الهی


۱۳-آیا تخریب زیستگاهها آرامش انسان را برهم میزند؟
انسان از دیدن منظره های طبیعی لذت می برد. ما با دیدن جلوه های طبیعی بهعظمت آفرینش خداوند پی میبریم. همهٔ ما وقتی اوقات فراغت خود را در دامنطبیعت میگذرانیم احساس آرامش
بیشتری میکنیم. اگر زیستگا هها، تخریب یا نابود شوند، انسان از نعمت استفاده ودیدن این زیباییها محروم می شود.


۱۴-آیا انسان حق دارد در استفاده از طبیعت زیاده روی کند؟
انسان، تنها موجود زندهٔ روی زمین نیست، سایر موجودات زنده نیز حق حیات دارندو مثل انسان، مخلوق خداوند هستند. انسان ها می توانند فقط در حدی که نیا زهایشانرا برآورده کنند، از طبیعت بهره برداری کنند و حق ندارند به دلیل زیاده روی درمصرف یا سودجویی، گو نه ها را نابود کنند.


۱۵-چگونه نابودی برخی از گونه های جانوری سبب نابودی جانوران می شود؟
وقتی برخی گونه های یک زیستگاه نابود میشوند، غذای برخی گونه های دیگر کممی شود و آن گونه نیز شروع به کاهش می کند، در نتیجه تعادل زندگی در آنجا بههم می خورد.


۱۶-برخی از فواید گیاهان وجانوران را ذکر کنید.
بعضی از جانوران و گیاهان منابع غذایی برای انسا نها هستند. ما از گوشت برخیدام ها یا پرندگان
و میوه ها، غلات، سبزیجات و چای تغذیه می کنیم. بعضی از گیاهان خاصیتدارویی دارند و برای درمان بیماری ها استفاده می شوند. بخشی از دارو هایی که درداروخانه ها فروخته می شوند از عصارهٔ گیاهان به دست آمده است.


۱۷-مهمترین وظیفه سازمان حفاظت از محیط زیست چیست؟
مهمترین وظیفهٔ سازمان حفاظت از محیط زیست، مراقبت از زیستگا ههای طبیعیکشور و جلوگیری از تخریب و آلودگی آنها است.


۱۸-مهمترین شغل در سازمان حفاظت از محیط زیست چیست؟
محیط بانی


۱۹-وظیفه ومسولیت محیط بانان چیست؟
محیط بان ها مسئول اجرای قوانین و مقررات محیط زیست در یک منطقه هستند.محیط بان ها از منطقهٔ تحت نظارت خود، بازدید میکنند و کلیه رویداد ها یافعّالیّتهایی را که موجب تخریب محیط زیست میشوند شناسایی میکنند.


۲۰-محیط بانان چه مواردی را به سازمان خود گزارش می دهند؟
آنها ممکن است قطع درختان، بوته کنی،شکار غیرقانونی، روشن کردن آتش،آلودگی های
محیط زیستی یا سیل و طغیان رودخانه را در یک مکان مشاهده کنند و آن را بهسازمان گزارش دهند. بدین ترتیب محیطبانان با همکاری سایر اعضای سازمان ازآلودگی و تخریب محیط زیست جلوگیری میکنند.


۲۱-برخی از کارهایی را که ما برای حفاظت از محیط زیست می توانیم انجام دهیم را ذکر کنید.
نچیدن گل ها
کاشت ونگهداری گیاهان در محیط زندگی
قرار دادن غذا و آب برای حیوانات در زمستان
قرار دادن باقیمانده برنج یا نان برای پرندگان
کاهش مصرف کاغذ ودستمال کاغذی و جدا کردن کاغذ از زباله های تر
نخریدن وسایل تزئینی درست شده از اعضای حیوانات
روشن نکردن آتش در جنگل
تماس با شهرداری یا سازمان حفاظت از محیط زیست در صورت بروز آلودگی مهم در محل زندگی


۲۲-منظور از منطقه حفاظت شده چیست؟
سازمان حفاظت محیط زیست، برخی از مناطق کشور را که در آنجا حفظ و تکثیرنسل جانوران یا گیاهان اهمیت خاصی دارد، به عنوان منطقۀ حفاظت شده اعلام میکند. این منطقه ممکن است جنگل یا مرتع٭ یا دشت و کوهستان باشد.


۲۳-چند مورد از مناطق حفاظت شده ایران را ذکر کنید.
برای مثال، منطقهٔ جنگلهای حَرا در آب های خلیج فارس و دشت ارژن در فارس واُشترانکوه در لرستان از مناطق حفاظت شدهٔ کشور ما هستند.


۲۴-برخی از مقررات مناطق حفاظت شده را بنویسید.
شکار و صید یا قطع درختان و از بین بردن گیاهان در این منطقه ممنوع است.


۲۵-اصل ۵۰ قانون اساسی چه چیزی را مطرح می کند؟
در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد بایددر
آن حیات رو به رشدی داشته باشند، وظیفهٔ عمومی تلقی می گردد و… .