1-کشور ما ایران چند کیلومتر مربع وسعت دارد؟
۱۹۵/۶۴۸/۱ کیلومتر مربع


۲-کشور ما در سال ۱۳۹۰ چند نفر جمعیت داشت؟
۷۵ میلیون نفر


۳-کشور ما در سال ۱۳۹۰ چند شهر و روستا داشت؟
بیش از ١٣ ٠٠ شهر و ۵٠،٠٠٠ روستا


۴-تقسیم بندی کشور چرا و چگونه صورت گرفته است؟
برای ادارهٔ بهتر کشور، آن را به بخشهایی تقسیم کرده اند که به آن استان می گویند.استان به وسیلهٔ استانداری اداره می شود.هر استان نیز به چند شهرستان تقسیم میشود .در هر شهرستان تعدادی شهر و روستا وجود دارد.


۵-شهرداری چگونه موسسه ای است؟
شهرداری مؤسسه ای است که برای ادارهٔ بهتر شهر به وجود آمده و خدماتی بهساکنان شهر ارائه می کند.


۶-وظیفه کارکنان شهرداری چیست؟
کارکنان شهرداری تلاش می کنند تا ما در شهری زیباتر با آسایش زندگی کنیم.


۷-مهم ترین خدمات شهرداری را ذکر کنید.
• احداث و تعمیر یا آسفالت خیابان ها، پل ها، تونل ها و پیاده رو ها برای رفت وآمد بهتر شهرنشینان
• ایجاد فضای سبز و کاشتن درخت و نهال در مکان های مختلف شهر و احداثبوستان )پارک(، و زمین بازی کودکان
•نظافت کوچه ها و خیابان ها و جمع آوری و دفع زباله ها
•نظارت بر ساخت و ساز ها یعنی اگر افراد بخواهند ساختمانی برای محل سکونتیا کسب و کار خود بسازند باید از شهرداری «پروانهٔ ساختمان٭ » بگیرند.
•ایجاد فرهنگ سرا ها و خانه های سلامت برای اوقات فراغت مردم
•نظارت بر حمل و نقل عمومی )اتوبوس،تاکسی،مترو( برای رفت وآمد مردم


۸-شهرداری هزینه خدماتی را که به مردم ارائه می کند چگونه تأمین می کند؟
شهرداری برای انجام این خدمات باید پول زیادی هزینه کند. شهرداری بخشی از درآمد خود را از مردم دریافت می کند. برای مثال شهرنشینان باید هرسال مبلغی بهعنوان عوارض نوسازی به شهرداری بپردازند.


۹-روستاها چگونه اداره می شوند؟
در روستا ها، شورای اسلامی روستا وجود دارد. ریش سفیدان و افراد با تجربه ومورد اعتماد روستا دور هم جمع می شوند و برای بهتر شدن وضع روستایخودشان، اقداماتی از قبیل ساختن یا تعمیر حمام، پل، و مدرسه، مسجد، قنات و اموردیگر، تصمیم گیری می کنند.


۱۰-ایران از نظر پستی و بلندی به چند بخش تقسیم می شود ؟
الف – مرتفع و بلند ب- پست و هموار


۱۱-نواحی مرتفع وبلند شمال ایران کدامند؟
کوههای آذربایجان (شمال غرب)
رشته کوه البرز (شمال)
کوههای خراسان (شمال شرق)


۱۲-قله های آتشفشانی کوههای آذربایجان کدامند؟
سهند – سبلان


۱۳-کدام رشته کوه مانند دیوار، دریای مازندران را از قسمت های داخلی کشور جدا میکند؟
رشته کوه البرز


۱۴-قله های مهم رشته کوه البرز را نام ببرید.
دماوند – توچال – علم کوه


۱۵-دامنه های شمالی وجنوبی البرز چه تفاوتی باهم دارند؟
در دامنه های شمالی رشته کوه البرز که رو به دریا قرار دارد، برف و باران فراوان می بارد. این دامنه ها پوشیده از جنگلهای انبوه است؛ به عکس، دامنه های جنوبیالبرز بدون رطوبت مانده و فقط در فصل زمستان برف و باران دریافت می کند ودر نتیجه پوشش گیاهی کمتری دارند.


۱۶-نواحی بلند و مرتفع غرب ایران چه نام دارد؟ جهت آن چگونه است؟ و وضعیت بارش آن را ذکر کنید.
رشته کوه زاگرس در غرب ایران کشیده شده است و جهت آن شمال غربی جنوبشرقی
( ) است.در دامنه های شمال غربی برف و باران فراوانی می بارد اما هر چه بهسمت جنوب زاگرس پیش می رویم از میزان برف و باران کاسته می شود.


۱۷-قله های بلند زاگرس را نام ببرید؟
هزار ولاله زار – دنا – زرد کوه


۱۸-قله های بلند نواحی مرکزی ایران را ذکر کنید.
شیرکوه – کرکس


۱۹-قله های بلند نواحی جنوب شرقی ایران را نام ببرید.
تفتان


۲۰-نواحی پست وهموار ایران شمال کدام ناهمواری ها است؟
شامل دشت ها و جلگه هاست

۲۱-دو دشت وسیع ایران را نام ببرید.
دشت کویر – دشت لوت


۲۲-آیا همه نواحی پست و هموار ایران برای کشاورزی مناسب است؟
برخی از دشتها به دلیل داشتن خاک مساعد و آب و هوای مناسب حاصلخیزند. جلگه ها نیز زمین های حاصلخیز و مناسبی برای کشاورزی هستند.


۲۳-جلگه چگونه تشکیل میشود؟
رودها خاکها را شسته با خود حمل ودر کنار رود ویا سواحل دریا ته نشین می کنند که این آبرفتها تشکیل جلگه را میدهد که امکان رشد گیاه در این مکانها به دلیل حاصلخیز بودن خاک بسیار زیاد است.


۲۴-معمولا از کدام بخش از مناطق کوهستانی برای چَرای دامها استفاده می شود؟
در کوهپایه ها یعنی زمینهایی که از یکسو به کوه ها و از سوی دیگر به دشتهامربوط میشود، علفزارهایی روییده است که از آنها به عنوان چراگاه استفاده می شود.


۲۵-ایران در کدام جهت قاره آسیا قرار دارد؟
در جنوب غربی قارهٔ آسیا