خودت را امتحان کن

1- چرا برخی انسان ها با وجود اینکه خداوند از آنها مراقبت می کند ، دچار حادثه می شوند؟


2- استفاده صحیح از نعمت ... و استفاده ناصحیح از نعمت ... است.


3- شکر واقعی نعمت چیست؟ توضیح دهید.


سؤالات متن

1- خداوند همواره در کنار ما انسان هاحضور دارد،
قرآن در این باره چه می فرماید؟


2- ترجمه آیه زیر را کامل کنید:

« فَاللهُ خیر حافظاً و هو اَرحم الراحمین: خداوند بهترین .... است و او مهربانترین مهربانان است.»


3- نشانه های محبت خداوند به ما انسان ها را بیان کنید؟(دومورد)


4-وظیفه ما در برابر این همه توجه خداوند به انسان ها چیست؟


5-ساده ترین نوع شکرگزاری از خداوند کدام است؟


6-شکر زبانی را چگونه به جای می آوریم؟(دومثال بیاورید)


7- نتایج شکرگزاری از خداوند چیست؟


8-آیه 7سوره ابراهیم جهت زیادشدن نعمت های الهی چه دستور می دهد؟


9- براساس آیه «لئن شکرتم لازیدنکم» نتیجه سپاسگزاری خداوند چیست؟

پاسخنامه

خودت را امتحان کن

1-گاهی به خاطربی دقتی یا سهل انگاری و یا حتی از سر نادانی ، دچار حادثه می شوند و خودشان را از حفاظت خداوند محروم می کنند.


2-شکر نعمت- ناسپاسی در برابر خداوند


3-این است که از نعمت های خدا در راه  نافرمانی او و انجام کارهای حرام استفاده نکنیم.

سؤالات متن

1- «...هو معکم این ما کنتم...»هرکجاباشید اوباشماست.


2- نگهدارنده


3-مراقبت و توجه دائمی خداوند نسبت به ما،توانایی یادگیری.


4-شکرگزاری ازاو


5-شکرزبانی


6-وقتی کسی درانجام کاری به ما کمک می کند ،
به او می گوییم:متشکرم ویادرحق او دعا می کنیم.
دربرابر نعمت های خداوند گاهی به زبان می گوییم:الحمدالله.


7- با شکرگزاری ، خداوند نه تنها از ما راضی می شودبلکه نعمت های بیشتری نیز به ما می دهد.


8- « لَئن شَکَرتم لَاَزیدَنَّکُم: اگرشکرگزاری کنید ،ماقطعاً نعمت ها را زیاد می کنیم».


9-زیادشدن نعمت ها.