خودت را امتحان کن

1- دو مورد از عواقب دروغ گفتن را بیان کنید.


2- رواج غیبت درجامعه چه آثار شومی بر روابط مردم با یکدیگر خواهد گذاشت؟


3- کسانی که فحش می دهند،معمولاً بیشتر در چه مواقعی این عمل زشت را مرتکب می شوند؟

سؤالات متن

1- سخن گفتن ...... انسان را آشکار می سازد.


2- حضرت علی علیه السلام می فرماید: هنگامی که ........ شناخته می شوید؛ زیرا انسان ........ پنهان است.


3- برخی ازگناهان زبان را نام ببرید که تأثیر خطرناکی برسعادت انسان دارد؟


4- دروغ کلید چیست؟ امام حسن عسکری علیه السلام چه می فرماید؟


5- دروغ گفتن موجب ...... می شود و انسان را از .............. محروم می سازد.


6- دروغ حافظه انسان را ......... می کند.


7- چرا عادت به دروغ گفتن موجب فقر و تنگدستی انسان می شود؟


8- چه کسی می تواند دروغ گفتن را ترک کند؟


9- منظور از غیبت کردن چیست؟


10- قرآن کریم در باره عمل زشت غیبت کردن چه می فرماید؟


11- هرکاری که سبب جدایی و دشمنی میان مسلمانان باشد ..... است.


12- غیبت نوعی تبلیغ و اشاعه ........... است که در این دنیا ............. را نابود می کند.


13- مجازات غیبت کننده از سوی خدا چیست؟


14- بهترین راه درمان غیبت چیست؟


15- ناسزاگویی چه تأثیری برفرد و جامعه می گذارد؟


16- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره نهی از عمل زشت ناسزاگویی چه می فرماید؟


17- راه درمان فحّاشی چیست؟

پاسخنامه

 خودت را امتحان کن

1- دروغگویی علاوه بر اینکه عذاب الهی را در روز جزا در پی دارد ،در همین دنیا نیز سبب از بین رفتن اعتماد دیگران نسبت به فرد و تنهایی او می شود.2-
الف- وقتی افراد درباره همدیگر غیبت می کنند، کینه و ناراحتی نسبت به یکدیگر را در دل می پرورانند و دیگر نمی توانند مانند گذشته به فردی که درباره اش بدگویی شده اطمینان داشته باشند.

ب- کسانی که به غیبت گوش می دهند نیز دیگر نمی توانند مانند گذشته به فردی که درباره اش بدگویی شده اطمینان داشته باشند.

ج- ازاین گذشته ،کسی که اشتباهی کرده ،ممکن است به زودی کارش را جبران کند ؛اما همین فرد اگربداند که همه از عیب های او باخبرشده اند ودیگرکسی به او اعتماد ندارد ،دیگرانگیزه ای برای ترک اشتباهش ندارد و به این ترتیب می تواند هرگناه دیگری نیز مرتکب شود.  


3- وقتی که :

- عصبانی می شوند و نمی توانند خشم خود را مهارکنند.

- قصدشوخی دارند و می خواهند دیگران را بخندانند.

- البته برخی نیز به دلیل تربیت نادرست ،سخنان زشت را به زبان می آورند.

متن:

1- شخصیت درونی


2- سخن می گویید - زیر زبان خود  


3-
 1) دروغ گفتن
 2) غیبت کردن
 3) ناسزاگویی.  


4- «زشتی ها همگی در خانه ای جمع شده اند که کلید آن دروغ است.  


5- نابودی ایمان- هدایت الهی  


6-ضعیف


7- زیرا برکت را از زندگی انسان می برد.


8- کسی که قبل از سخن گفتن به عواقب گفتارش بیندیشد و نیز از کسانی که دروغ می گویند دوری گزیند.  


9- بدگویی پشت سردیگران و آشکارساختن عیب های آنان.


10- ای کسانی که ایمان آوردید ... وبعضی ازشما غیبت بعضی دیگر را نکند آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد ؟ همه شما از این امر کراهت دارید و از خدا پروا کنید، که خداتوبه پذیر مهربان است.


11- حرام


12- کارهای ناپسند - دین انسان  


13- خداوند کارهای نیکش را به حساب کسی که از او غیبت شده می نویسد و توفیق انجام کارهای نیک را نیز از غیبت کننده می گیرد.


14- این است که انسان هیچ گاه از غیبت ها و کاستی های خود غافل نباشد و تلاش کند عیوب خود را برطرف سازد.


15-وقتی شخصی نسبت به دیگری فحاشی می کند ،ناخواسته بذر کینه و دشمنی را در دل او می پاشد و در جامعه نیز سبب می شود که حیا از بین برود و زمینه برای افزایش گناهان دیگر فراهم شود.  


16- « خداوند بهشت را بر هر فحش دهنده بدزبان که برایش مهم نیست چه می گوید و دیگران درباره او چه می گویند حرام کرده است.»


17-  
-دوری ازکسانی که فحش می دهند و عادت به این کار دارند.

- اندیشیدن به اینکه چه کار زشت و ناپسندی انجام می دهند.

- توجه داشتن به اینکه با فحش دادن چه برکاتی از زندگی آنان حذف می شود.