خودت را امتحان کن

1-آثار منفی ترک امر به معروف و نهی از منکر را بیان کنید.(چهارمورد)


2- با توجه به سخن حضرت علی علیه السلام جایگاه امر به معروف و نهی از منکر را در میان اعمال نیک بیان کنید.

سؤالات متن

1- چرا نمی توان به سادگی از کنار خطا و گناه افراد در جامعه گذشت کرد؟


2- یکی از مسئولیت های افراد جامعه نسبت به هم ....... است.


3- امر به معروف و نهی از منکر چیست؟


4- چرا مؤمنان در مسئله امر به معروف و نهی از منکر نسبت به دیگران ،مسئولیت بیشتری دارند؟


5- در چه صورت شرورترین افراد بر جامعه مسلط شده و دعاهای مردم مستجاب نمی شود؟ (با توجه به فرمایش امام کاظم علیه السلام )


6- هدف از نهی از منکر چه باید باشد؟


7- شیوه های امر به معروف و نهی از منکر را بیان کنید.


8- برای ...... تا حد امکان نباید خطاهایشان را در........ به آنها باز گوییم.


9- برای تأثیر بیشتر امر به معروف  ونهی از منکر چه باید کرد؟


10- چرا هر امر به معروف نهی از منکری ،یک موفقیت است؟

پاسخنامه

خودت را امتحان کن

1-
الف) مردم نسبت به سرنوشت دیگران بی تفاوت می شوند.
ب) کارهای نادرست و ناپسند در جامعه رواج می یاابد.
ج) دستورات دین میان مردم به فراموشی می رود.
د)رحمت و برکت خداوند از جامعه برداشته می شود.


2- همه کارهای نیک و حتی جهاد در راه خدا ،درمقایسه با امر به معروف و نهی از منکر ،مانند قطره در برابر دریای پهناور و عمیق است.

متن

1- زیرا سرنوشت مردم در جامعه مانند سرنشینان یک کشتی به هم گره خورده است.


2- امر به معروف و نهی از منکر


3- توصیه یکدیگر به کار خیر و پسندیده و باز داشتن همدیگر از کارناپسند.


4- زیرا مؤمنان ،ولی یکدیگرند ؛یعنی همدیگر را دوست دارند و نسبت به سرنوشت هم احساس مسئولیت می کنند.


5- اگر مردم امر به معروف و نهی از منکر را رها کنند.


6- انسان خطاکار به اشتباهش ادامه ندهد.

7-
الف) گاهی با دیدن یک گناه از فردی ،روی خود را برگردانیم و با سردی را او رفتار می کنیم.
ب) گاه شخص خطاکار متوجه زشتی رفتارش نیست که در این صورت باید با مهربانی و برخورد خوب او را متوجه کنیم و بخواهیم دیگر تکرار نکند.
ج)در بعضی موارد هم می توان برای اینکه ناراحتی خود را از انجام گناهی نشان دهیم ،آنجا را ترک کنیم.


8- حفظ آبروی افراد - حضور دیگران


9- خوب است خودمان آنچه دیگران را به آن توصیه می کنیم ،عمل کنیم و یا کاری را که دیگران را از آن نهی می کنیم ،انجام ندهیم.


10-زیرا اگربه نتیجه برسد ،علاوه بر پاداش الهی به اصلاح اطرافیان و جامعه کمک کرده ایم و اگر هم به نتیجه نرسد به وظیفه خود عمل کرده ایم و از اجر خداوند بهره برده ایم.