۱-مقررات چند نوع است برای هر کدام مثال بزنید.

گاهی مقررات به صورت دستور های مذهبی و اخلاقی است
. برای مثال، هیچ کس نباید با کفش وارد نمازخانه و مسجد شود.

گاهی گروه های اجتماعی به صورت توافق یا عادت و رسم از مقررّاتی پیروی میکنند؛
برای مثال، ایستادن در صف اتوبوس و یا نانوایی، قاعده ای اجتماعی است که مردم برای حفظ نظم آن را پذیرفته و رعایت می کنند.

هرگاه مقررات به وسیلهٔ یک نهاد دارای صلاحیت مثل مجلس تصویب شود،
نام«قانون » به خود می گیرد؛
برای مثال، ممنوعیت عبور از چراغ قرمز، یک قانون راهنمایی و رانندگی است که در مجلس تصویب شده است و چنانچه راننده ای از آن تخلّف کند جریمه می شود.
همچنین، هیچ کس نمی تواند بدون داشتن صلاحیت و مدرک پزشکی
به درمان مردمبپردازد و این یک قانون مصوّب است و اگر کسی از آن سرپیچی کند
مجازات میشود.


۲- مهمترین قانون هر کشور چیست ؟ قانون اساسی

۳- کدام قانون مادر همه ی قانون ها است وسایر قوانین در چارچوب آن تصویب می شود ؟
قانون اساسی


۴- در قانون اساسی هر کشور چه چیزهایی معین شده است؟
مهم ترین حقوق ملت و همچنین مهم ترین روابط و وظایف حکومت و مردم


۵- پس از پیروزی انقلاب اسلامی کدام نهاد برای نوشتن قانون اساسی تشکیل شد ؟
مجلس خبرگان


۶-پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجلس خبرگان بر چه اساسی قانون اساسی را نوشتند و تصویب کرد ؟
بر اساس اهداف انقلاب


۷-قانون اساسی در چه تاریخی به همه پرسی (رأگیری) گذاشته شد ونظر مردم درباره ی آن چه بود؟
در روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر ماه ۱۳۵۸ به همه پرسی٭ گذاشته شد و مردم به
آن رأیمثبت یا آری دادند

۸-قانون اساسی چند اصل دارد؟ ۱۷۷ اصل


۹-وظیفه قوه مقننه چیست ؟
قوهٔ مقنّنه تهیه و تصویب قوانین عادی کشور را در چارچوب قانون اساسی به عهدهدارد


۱۰-قوه مقننه از چند بخش تشکیل شده است ؟
الف- مجلس شورای اسلامی ب- شورای نگهبان


۱۱-نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای چه مدت و چگونه انتخاب می شوند؟
آنها برای یک دورهٔ چهار ساله از سوی مردم مناطق مختلف کشور ما انتخاب میشوند


۱۲-رئیس مجلس چگونه انتخاب می شود؟
نمایندگان، از بین خود فردی را به عنوان رئیس مجلس انتخاب می کنند.


۱۳-شورای نگهبان شامل چند نفر است؟
این شورا مرکب از ۱۲ نفر است. ۶ نفر فقیه٭ که از سوی رهبر جمهوری اسلامیانتخاب می شوند و ۶ نفر حقوقدان
که از طرف قوه قضاییه به مجلس معرفی میشوند.


۱۴-شورای نگهبان چند وظیفه مهم دارد؟

الف( این شورا همهٔ قوانینی را که مجلس تصویب می کند با قانون اساسی و
اصول واحکام دین اسلام تطبیق می دهد و اگر قوانین تصویب شده با قانون اساسی
و اصول واحکام دین مغایرت٭
داشت آنها را رد می کند یا دوباره به مجلس برمی گرداند تا اصلاح شود.

ب( این شورا بر انتخاباتی که در کشور برگزار می شود مانند انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، نظارت می کند و پس از بررسی و
تأییدصلاحیت نامزد های٭ انتخابات به آنها اجازهٔ انتخاب شدن می دهد


۱۵-نمایندگان مجلس (قانون گذاران) با توجه به چه چیزی قانون وضع می کنند ؟
قانونگذاران با توجه به نیازها و موضوعات مختلف جامعه سعی می کنند بهترینقوانین را وضع٭ کنند.


۱۶- چرا باید بهترین افراد برای نمایندگی مجلس انتخاب شود ؟ به دلیل اهمیت زیاد وضع قانون