-1چه کسانی شهروند ایران محسوب می شوند ؟ همه کسانی که تابعیت دولت جمهوری اسلامی را دارند ، چه شهری باشند ، چه روستایی
و عشایر ، چه در داخل کشور زندگی کنند و چه در خارج از کشور ، شهروند ایران محسوب می شوند .


-2شهروندان در رابطه با دولت چه حقوق و مسئولیت هایی دارند ؟ آنها حق دارند از خدمات دولت در زمینه های مختلف بهرهمند شوند
، و حق دارند آزادی بیان ، اظهار نظر و انتقاد داشته باشند . در عین حال شهروندان وظیفه دارند به قوانین و مقررات کشور احترام
بگذارند و آنها را رعایت کنند ، با دولت مشارکت و همکاری صمیمانه داشته باشند ، مالیات خود را بپردازند و در هنگام جنگ از کشور
دفاع کنند.


 -3مهم ترین وظایف دولت بر اساس قانون اساسی چیست ؟ دولت موظف است شرایط و لوازم سواد و آموزش ، بهداشت ، شغل مناسب
، رفاه ، امنیت ، فرهنگ و اخلاق اسلامی را در جامعه فراهم کند . دولت همچنین وظیفه دارد تجهیزات زیر بنایی و خدمات عمومی مانند
ساختن راه و جاده ، پل ، بیمارستان ، مسکن ، مدرسه ، سد ، مخابرات ، آب ، برق و گاز و .... را در کشور گسترش دهد .


-4وظایف رئیس جمهور را نام ببرید ؟  -1امضای قراردادهایی که بین ایران و کشورهای دیگر بسته می شود  – 2اجرای قوانین و
مصوبات مجلس ( پس از تصویب مجلس )  – 3امضای استوارنامه ی سفیران کشور ما و پذیرش استوار نامه ی سفیران سایر کشورها -4
اعطای نشان های دولتی .


-5حق سوال کردن از رئیس جمهور و وزرا توسط چه کسانی انجام می شود ؟ نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر فعالیت های دولت
نظارت می کنند و حق سوال کردن از رئیس جمهور و وزرا و یا استیضاح آنها را دارند . نمایندگان ممکن است از عملکرد رئیس جمهور یا
هریک از وزیران سوال کنند . در این صورت رئیس جمهور یا وزیری که از او سوال شده باید در مجلس حاضر شود و به سوال نمایندگان
پاسخ دهد . گاهی ممکن است مجلس وزیری را استیضاح کنند .


-6دولت در چه زمینه هایی فعالیت های مختلفی انجام می دهد؟ دولت فعالیت های مختلفی را در زمینه آموزش ، بهداشت ، اوقات
فراغت ، حفاظت از محیط زیست ، مسکن ، کشاورزی ، صنعت و ... انجام می دهد . همچنین دولت برای اقدامات عمرانی مثل ساختن پل ،
جاده ، فرودگاه ، نیروگاه برق و ..... باید سرمایه گذاری کند .


-7دولت برای ساختن مدرسه و اداره ی آن چه مبالغی را باید هزینه کند ؟ دولت برای ساختن مدرسه و اداره ی آن ، پرداخت هزینه های
آب ، برق ، حقوق و دستمزد معلمان ، مدیران و حقوق کارمندان ادارات آموزش و پرورش ، تهیه و تولید کتاب های درسی و نظایر ان با
دی مبالغی (پول هایی ) هزی هن کند .


-8در آمدهای دولت به چند بخش تقسیم می شود نام ببرید ؟  -1درآمدهای حاصل از صادرات نفت  -2درآمدهای حاصل از مالیات
 -3سایر درآمدها .


-9مالیات چیست ؟ مالیات پولی است که بر طبق قانون ، افراد و موسسات به دولت می پردازند تا در جهت اداره ی امور کشور ، مورد
استفاده قرار بگیرد


-10سایر درآمدهای دولت غیر از مالیات چیست ؟ مثال بزنید ؟ درآمدی که دولت از بابت ارائه خدمات برق ، آب ، گاز و تلفن به مردم به
دست می آورد یا درآمدهای مربوط به خدماتی مانند صدور گواهینامه ی رانندگی ، سند مالکیت ، گذرنامه و نظایر آن یا درآمدهای ناشی
از سرمایه گذاری در صنایع بزرگ از دیگر درآمدهای دولت هستند .


-11بودجه یعنی چه ؟ تعریف کنید ؟ بودجه به زبان ساده یعنی پیش بینی دخل و خرج دولت یا همان درآمدها و هزینه ها . بودجه
سندی است که دولت در آن درآمدها و هزینه های یک کشور را برای یک سال مع ین می کند .


-12سند لایحه ی بودجه در کجا تنظیم می شود ؟ این سند باید در مجلس شورای اسلامی تصویب شود . علاوه بر آن ، مجلس بر
درآمدها و هزینه های دولت نظارت می کند