-1چرا سلجوقیان در میان سه سلسله ترک تبار از اهمیت بیشتری برخوردار بودند ؟ سلجوقیان هم به سبب تأثیری که در تحولات
ایران و سایر سرزمین های اسلامی و هم به سبب وسعت قلمروشان ، اهمیت بیشتری داشتند .


 -2سلجوقیان تشکیلات حکومت خود را چگونه پایه گذاری کردند ؟سلجوقیان تشکیلات اداری و حکومتی خود را بر اساس تشکیلاتی
که از سامانیان و غزنویان به جای مانده بود ، پایه گذاری کردند . البته تشکیلات آن دوره ها نیز بر گرفته از نظام اداری و حکومتی ایران باستان
بود و در هر دوره تغییراتی نیز در آن پدید می آمد .


 -3در دوره سلجوقیان سلاطین برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود چه می کردند ؟ سعی می کردند خود را مطیع و
پشتیبان دستگاه خلافت نشان دهند .


 -4سلاطین در دوره سلجوقیان چگونه بر مردم حکومت می کردند ؟ با ظلم و خود کامگی حکومت می کردند و منتقدان و مخالفان خود
را به سختی مجازات می کردند . سلاطین زندگی پر تجملی داشتند و صاحب املاک و ثروت زیادی بودند .


 -5حکومت سلجوقی قدرت و عظمت خود را چگونه به دست آورده بود ؟ با سیاست و کفایت وزیران ایرانی به دست آورده بود .


 -6چرا سلجوقیان ناگزیر بودند برای اداره قلمرو خود از وزیران ایرانی استفاده کنند؟ سلجوقیان مردمانی گله دار و بیابان گرد بودند
که با زور شمشیر ، امور سیاسی و نظامی را در اختیار گرفتند ، آنها از شهرنشینی و کشورداری بی خبر بودند و برای اداره قلمرو پهناور خود
ناگزیر شدند از وزیران ایرانی استفاده کنند .


 -7عمیدالملک کُندری که بود ؟ وزیر سلطان طُغرِل بود که نقشی موثر در موفقیت های او داشت .


 -8خواجه نظام الملک که بود ؟ وزیر آلب ارسلان و ملکشاه بود ، او چنان قدرت و نفوذی داشت که کمتر کاری بدون صلاحدید و مشورت
او انجام می گرفت .


 -9در دوره سلجوقیان وزیران ایرانی چه نقشی در اداره امپراتوری سلجوقی داشتند ؟ در نتیجه تدبیر و مدیریت این وزیران ،
اوضاع اقتصادی و فرهنگی بهتر شد و کشاورزی ، بازرگانی ،صنعت ، هنر و معماری رشد زیادی کرد.


 -10یکی از وظایف مهم وزیران در دوره سلجوقی را بنویسید . ؟ تنظیم رابطه ی سلطان با خلیفه و دیگر فرمانروایان


 -11دوره سلجوقیان از چه نظر در تاریخ ایران از دوره های برجسته محسوب می شود؟ از نظر گسترش دانش و هنر و ادب .
مجموعه سوال و جواب کتاب مطالعات اجتماعی هشتم - متوسطه اول – تهیه کننده : علیرضا اسماعیلی درس  ) 14میراث فرهنگی ایران درعصر سلجوقی(4
 

-12چرا مدارس نظامیه به این نام معروف شدند؟ و این مدارس در کدام شهرها بنا شدند ؟ خواجه نظام الملک مدارسی در شهرهای
مختلف بنیان گذاشت که همگی آنها نظامیه خوانده می شدند و مهم ترین آنها نظامیه های نیشابور ، اصفهان و بغداد بودند.


 -13مدارس نظامیه چه ویژگی هایی داشتند ؟ در مدارس نظامیه به مدرسان ، مدیران و کارکنان نظامیه ها ، حقوق پرداخت می شد . این
مدارس مقررات خاصی داشتند و استادان و شاگردان با دقت خاصی گزینش می شدند و رقابت شدیدی برای رسیدن به مقام استادی در این
مدارس وجود داشت .


 -14چه عاملی موجب رواج زبان فارسی در هندوستان شد؟ لشکرکشی های محمود غزنوی و جانشینانش به هندوستان ، موجب زبان
فارسی در زبان فارسی در آن دیار شد .


 -15در ابتدای دوره سلجوقی ، نامه ها و فرمان های حکومتی به چه زبانی بود ؟ نامه ها و فرمان های حکومتی و دفترهای دیوانی از
عربی به فارسی تغییر کرد . به دنبال آن تعدادبیشتری از مورخان و دانشمندان علاقه مند به نوشتن کتاب های خود به زبان فارسی شدند .


 -16چرا در دوره سلجوقی شهر و شهرنشینی گسترش یافت ؟ به سبب آرامش و رونق بازرگانی .


 -17پایتخت های سلجوقیان را نام ببرید ؟ ری ، نیشابور و اصفهان که پایتخت های سلجوقیان ب ودند از شهرهای آباد آن دوره محسوب
می شدند .


 -18در دوره سلجوقی ایرانیان چه ابتکار خاصی در ساختن مساجد به کار می بردند؟ درساختن مساجد ایرانی ابتکار خاصی به کار
رفت و حیاط و چهار ایوان اطراف آن معمول گردید . در ساختن انواع گنبدها ، برج ها و مناره ها ، کاروانسراها و مدارس نیز الگوهای جدیدی در
معماری به کار گرفته شد .


 -19نمونه هایی از جلوه های مهم هنر دوره سلجوقی را بنویسید ؟ ساختن ظروف سفالین لعاب دار و بدون لعاب و ظروف زرین فام
یا طلایی که با نقش و نگار های مختلف تزئین شده از جلوه های مهم هنر دوره سلجوقی بود .


 -20کدام یک از هنرهای ایرانی در دوره سلجوقی گسترش یافت ؟ فلز کاری ، خوشنویسی ، تذهیب و ساختن جلد کتاب از چرم و
نقش انداختن بر روی آن نیز گسترش یافته بود