خودت را امتحان کن

1- چرا خداوند پیامبر اکرم و قرآن کریم را آخرین پیامبر و آخرین پیام خود قرار داد؟


2-کل محتوای قرآن که در سه گروه دسته بندی شده بود را به صورت مختصر بیان کنید.


3-گام های بهره مندی از قرآن کریم را بیان کنید.

سؤالات متن

1-چرا مردمان گذشته تعالیم پیامبر خود را پس از مدتی فراموش و یا دگرگون می کردند؟


2- پیامبران ،پیش از آمدن حضرت محمد صلی الله علیه و آله چه وظیفه ای داشتند؟


3-پیامبر اکرم خاتم پیامبران است ،یعنی چه؟


4-چگونه خداوند با ارسال آخرین پیامبر ، راه تمامی پیامبران را روشن ساخت؟


5-تمامی معارف قرآن در ...... سوره و در قالب بیش از ......... آیه بیان شده است.


6-گنجینه ارزشمند قرآن شامل چه معارفی است؟


7- امیرالمؤمنین علیه السلام قرآن را چگونه توصیف می فرماید؟

پاسخنامه

خودت را امتحان کن

1-زیرا:
1) رسول خدا همه ویژگی های مثبت اخلاقی تمامی پیامبران سابق را دارا بود.
2) از نظر معنوی ، بالاترین درجه رشد را نزد خدا دارا بود.
3) دینی که آورد کامل ترین دین فرستاده شده از سوی خداوند است.
4) مردم زمان پیامبر نیز به این توان رسیده بودند که وحی الهی را دریافت و درک کنند و از آن به خوبی مراقبت کنندو نیز گفته های پیامبر اکرم و قرآن کریم را به گونه ای مراقبت کنند که بدون هیچ تغییری به دست آیندگان برسد.


2-
1) آفریننده جهان ،خدای یگانه است و جز او هیچ خدایی وجود ندارد.
2) تنها راه رستگاری انسان ها ،عمل کردن به دستورات خداست.
3) خداوند،روزی تمام آسمان و زمین را برخواهد چید و در قیامت با حسابرسی به کارهای بندگانش، نیکوکاران را به بهشت و گناهکاران را به جهنم خواهد فرستاد.


3-
1) بتوانیم به راحتی آن را بفهمیم.
2) معانی آیات و جملاتش را درک و فهم کنیم.
3) به پیام ها و معارف قرآن عمل کنیم.

متن

1- به این علت که ارزش تعالیم پیامبر خود را به خوبی نمی دانستند و امکانات کافی نیز برای حفظ آ ن در دست نداشتند.


2- هر پیامبری که می آمد ،در عین حال که دین صحیح را به مردم عرضه می کرد ،وعده آمدن حضرت محمد صلی الله علیه و آله را با دادن نشانه های شخصیتی ،زمان و حتی مکان ظهور به مردم می داد ،این نشانه ها  آن قدر در کتاب های یهودیان و مسیحیان فراوان بود که قرآن کریم می فرماید آنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله  همانند فرزند خود به خوبی می شناختند.

 
3- یعنی با آمدن ایشان سلسله ارسال انبیا پایان یافت و بعد از ایشان خداوند دیگر کسی را به عنوان پیامبر برای مردم نخواهد فرستاد.


4- پیامبر اسلام ،تمامی انحرافاتی که در ادیان پیشین ایجاد شده بود را تصحیح کرد و راه مستقیم خود را به مردم نشان داد .


5-      114- 6200  

 

6-
1) قرآن به راه سعادت هدایت می کند.
2)پاسخ تمامی پرسش های اساسی انسان را می دهد.
3) ارزش مندترین کتاب روی زمین است.
4) به راحتی می توانیم از آن استفاده کنیم.


7- و پیامبر اکرم با خود نوری آورد که هدایت گر همگان شد و آن نور،قرآن بود.بدانید، که در قرآن علم آینده وخبر گذشته است ودر آن داروی درد شما و راه سامان یافتن زندگی شما قراردارد.