خودت را امتحان کن

1- کسی که دوست دارد به بهشت الهی راه یابد ،باید حقوق چه کسانی را رعایت کند؟


2- اگر همه مردم نسبت به حقوق یکدیگر بی توجهی کنند ،چه اتفاقی در جامعه خواهد افتاد؟


3- سه نمونه از حقوقی را که هم کلاسی ها بر شما دارند بیان کنید.


4- سه نمونه از حقوقی را که افراد خانواده (پدر،مادر،برادر ،خواهر و...) بر شما دارند ،بیان کنید.

سؤالات متن

1- برای هر یک از حقوق سه گانه ،دو مثال بیاورید.


2- یکی از مهم ترین وظایفی که خداوند بر عهده ما گذاشته است ،توجه به کدام حق است.


3- نمونه هایی از ظلم در حق مردم را بگویید.


4- آیا حق الناس فقط در حقوق مالی مردم است ؟ توضیح دهید.


5- بر اساس سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ، چه کسانی از رحمت خدا دور هستند.


6- اهمیت حفظ محیط زیست در اسلام تا چه حد است؟

پاسخنامه

خودت را امحان کن

1-
الف)حقوقی که نسبت به خود دارد.
ب) حقوقی که نسبت به خدا دارد.
ج) حقوقی که نسبت به دیگران دارد.


2- در جامعه هرج و مرج و بی نظمی اتفاق می افتد.


3-
- بی اجازه به وسایل شان دست نزنیم.
- پشت سرشان غیبت نکنیم.
- با احترام با آنها صحبت کنیم.


4-
- به دستورات آنها تا آنجا که مخالف قرآن نیست ،عمل کنیم.
- با احترام با آنها برخورد کنیم.
- در گفتارمان با آنها راستگو باشیم.

متن


1-
حق النفس مثل: غذا خوردن ،مطالعه کردن.

حق الله مثل : نماز خواندن، امر به معروف کردن.

حق الناس مثل : به نیازمندان کمک کنیم ، دیگران را آزار ندهیم.


2- حق النفس .


3-
مثلاً با دروغ گفتن ، سخن غیر واقعی در باره کسی گفته می شود.

- با غیبت کردن ،چهره یک انسان پیش دیگران تخریب می شود.

- و با فحش دادن ،شخصیت فردی نزد دیگران تحقیر می شود.


4-خیر،بلکه حفظ آبرو، اسرار و شخصیت آنها نیز جزء حق الناس است.


5- کسانی که توقف گاه ها و اسراحتگاه های عمومی را آلوده و راه عبور مردم را سد می کنند.


6- در ردیف عبادات محسوب می شود.