-1مغولان از چه اقوامی بودند و در کجا می زیستند ؟ مغولان از اقوام بیابانگردی بودند که در سرزمین مغولستان واقع در شمال چین
و جنوب سیبری می زیستند .


 -2شیوه ی زندگی مردمان مغولستان چگونه بود ؟ آب و هوای سرد و خشک منطقه ، موجب شده بود که آنها شیوه ی زندگی کوچ
نشینی و دامداری را برگ زینند .


 -3چرا قبایل مغول به غارت یکدیگر و همسایگان روی آوردند ؟ قبایل مغول تا پیش از چنگیز خان پراکنده بودند و حکومتی
نداشتند . این قبایل به سبب افزایش جمعیت و کمبود مراتع ناگزیر بودند برای تأمین زندگی ، به غارت یکدیگر و همسایگان روی آورند.
مجموعه سوال و جواب کتاب مطالعات اجتماعی ه شتم - متوسطه اول – تهیه کننده : علیرضا اسماعیلی درس ) 15حمله چنگیز و تیمور به ایران(


 -4چنگیز که بود و چه کرد ؟ چنگیز رئیس یکی از قبایل مغول بود که قبیله های مغول را زیر فرمان خود درآورد و حکومتی نیرومند
تشکیل داد و برای اداره ی آن کشور ، مجموعه قوانینی را با عنوان یاسای چنگیزی تدوین کرد و به اجرا گذاشت .


 -5یکی از اصول مهم یاسای چنگیزی چه بود؟ آن بود کسانی که خود را تسل یم سپاه مغول می کردند ، از قتل و غارت در امان بودند ، اما
آنان که مقاومت می کردند ، باید قتل عام و غارت می شدند .


 -6چنگیز چگونه فردی بود ؟ چنگیز در فنون رزمی مهارت کامل داشت و در حیله های جنگی استاد بود . وی ، مردی بی رحم بود و سربازان
و حتی فرزندانش باید بدون چون و چرا فرمانش را اجرا می کردند .


 -7مغولان پس از آنکه متحد و قدرتمند شدند به چه فکری افتادند ؟ به فکر حمله به سرزمین های آباد و تصاحب ثروت آنها افتادند .
آنها نخست به چین حمله و شهر ثروتمند پکن را تسخیر و غارت کردند .


 -8مغولان چگونه به مرزهای ایران نزدیک شدند؟ مغولان با فتح سرزمین هایی در غرب مغولستان ، به مرزهای ایران نزدیک شدند .


 -9بهانه ی چنگیز خان برای حمله به ایران چه بود ؟ در زمان سلطان محمد خوارزمشاه وقتی اعضای یک کاروان تجاری مغول به یکی از
شهرهای ایران آمده بودند ، به دستور حاکم آن شهر به جرم جاسوسی دستگیر و کشته شدند . چنگیز خان این موضوع را بهانه قرار داد و با
لشکری عظیم به ایران هجوم آورد .


 -10سلطان محمد خوارزمشاه در مقابل مغولان چه کرد ؟ سلطان محمد به مقابله شتافت ، اما در همان برخورد اول با سپاه مغول ، چنان
دچار بیم و هراس شد که فرار کرد . فرار او ، روحیه ی سپاهیان و مردم را ضعیف کرد .


 -11سلطان جلال الدین خوارزمشاه در مقابل مغولان چرا نتوانست کاری از پیش ببرد ؟ او در یک جنگ بر مغولان پیروز شد اما به
دلیل اختلافات و درگیری های داخلی ، کاری از پیش نبرد . در آن شرایط حساس ، برخی از سرداران و حاکمان محلی و نیز خلیفه ی عباسی نه
تنها جلال الدین را یاری نکردند ، بلکه با وی درگیر جنگ شدند .


 -12نتیجه ی حمله ی چنگیزخان به ایران چه بود؟ بر اثر این هجوم ، بسیاری از ایرانیان جان باختند و تعداد زیادی به اسارت
درآمدند یا آواره شدند . ترس و وحشت سراسر ایران را فراگرفت و مردم دچار سرخوردگی شدند . از این رو میل به گوشه گیری و دوری از
اجتماع در جامعه رواج یافت . شهرها و آبادی های زیادی را ویران کردند و آسیب فراوانی به مزارع کشاورزی و قنات ها وارد اوردند . مغولان
همچنین مساجد و کتابخانه ها را خراب کردند و کتاب ها را سوزاندند .


 -13هلاکو خان که بود؟ اقدامات او را بنویسید ؟ هلاکو خان نوه ی چنگیز بود . اومأمور شد فتوحان مغول را در ایران و دیگر بخش ها ی
جهان اسلام کامل کند . اقدامات او :  -1اسماعیلیان ایران را از بین برد و قلعه های آنان را تسخیر کرد  -2با تسخیر بغداد و کشتن خلیفه ،
خلافت عباسی را برانداخت .


 -14اوضاع ایران در دوران فرمانروایی سلسله ی ایلخانان چگونه بود؟ ایران از نظر سیاسی یکپارچه و متحد شد و حکام و سرداران محلی
تحت حاکمیت و سلطه ی مغولان ، قرار گرفتند . حکومت ایلخانان با سایر حکومت های مغولی در آسیا و دولت های اروپایی ارتباط برقرار کرد .


 -15پس از مرگ آخرین ای لخان مغول)ابوسعید( حکومت ایلخانان دچار چه وضعیتی شد؟ حکومت ایلخانان فرو پاشید . ایران یک
بار دیگر گرفتار هرج و مرج ،آ شوب ، جنگ و قتل و غارت های بی حساب شد ، یکپارچگی و اتحاد سیاسی کشور ما از بین رفت و حاکمان محلیو
سرداران مغول و غیر مغول ، هر کدام بر بخشی از آن مسلط شدند و با یکدیگر به رقابت و ستیز برخاستند .


 -16همزمان با فروپاشی حکومت ایلخانان ، چه عواملی موجب بروز قیام های مردمی شد ؟ بی عدالتی و ستمگری حاکمان محلی ،
خشم و نارضایتی مردم را برانگیخت و موجب بروز قیام های مردمی در گوشه و کنار ایران شدند .


 -17قیام سربداران از کجا و بر اثر تعلیمات چه کسانی آغاز شد؟ از روستای باشتین در سبزوار آغاز شد . مردم سبزوار در آن زمان
بر اثر تعلیمات شیخ خلیفه و شیخ حسن جوری آماده ی مقابله با ظلم و ظالمان شده بودند .


 -18حکومت سربداران چگونه تأسیس شد ؟ ساکنان روستای باشتین که از زیاده خواهی و گستاخی مأموران حاکم مغولی خراسان به ستوه
آمده بودند ، به پا خاستند و مأموران مغول را مجازات کردند . آنان سپس با شعار سر به دار می دهیم ، تن به ذلت نمی دهیم ، سپاه حاکم
مغول را در آن ولایت شکست دادند . قیام به سرعت گسترش یافت و سربداران پس از تصرف شهر سبزوار ، حکومت خود را تأسیس کردند .6


 -19تیمور که بود و چه کرد؟ تیمور گورکانی یکی از فاتحان مشهور در تاریخ است که بخش وسیعی از آسیا را فتح کرد و امپراتوری
تیموری را بنیان گذاشت . او خود را از خاندان چنگیز می دانست . تیمور در بی رحمی و خونریزی دست کمی از چنگیز خان مغول نداشت .


 -20تیمور پس از تسلط بر ماوراء النهر چه کرد؟ با سوء استفاده از اوضاع پریشان و آشفته ی ایران که بر هر گوشه ی آن خانی و
سرداری حکومت می کرد ، چندین مرتبه به کشور ما یورش اورد . یورش های تیمور نیز همچون هجوم چنگیز ، آسیب و صدمات فراوانی به مردم
ایران وارد کرد . در جریان این یورش ها ، عده ی زیادی تلف شدند و اموال و دارایی مردم غارت گردید .


 -21شاهرخ که بود و چه کرد؟ شاهرخ پسر تیمور ، بر رقیبان خود برتری یافت و موفق شد بخش وسیعی از ایران را تحت تسلط خود درآورد .