-1موقعیت جغرافیایی قاره ی آسیا چگونه است ؟ قاره پهناور آسیا از قطب شمال تا جنوب مدار استوا امتداد یافته است و بخش
اعظم آن در نیمکره شمالی قرار دارد .


 -2قاره آسیا از سه طرف به کدام اقیانوس ها محدود می شود ؟ از شمال به اقیانوس منجمد شمالی ، از جنوب به اقیانوس هند و از
شرق به اقیانوس آرام .


 -3اوراسیا به کجا گفته می شود ؟ در بین قاره های جهان ، تنها دو قاره آسیا و اروپا به هم چسبیده اند به همین دلیل بعضی از
جغرافیدانان این دو قاره را یک قاره دانسته و آن را اوراسیا نامیده اند .


 -4ناهمواری های قاره آسیا را بنویسید ؟  -1فلات های بلند و کوه های مرتفع  -2سرزمین های پست  -3مجمع الجزایر آتشفشانی


 -5فلات های بلند آسیا را به ترتیب از غرب به شرق نام ببرید ؟ آناتولی – ایران – تبت – مغولستان .


 -6بلندترین قله جهان چیست و به آن چه لقبی داده اند؟ قله اورست ) 8848متر( د ررشته کوه هیمالیا که به آن بام دنیا لقب داده اند .


 -7رودهای پر آب آسیا چه چیز به وجود آورده است ؟ جلگه های پهناور .


 -8سه جلگه بزرگ آسیا را نام ببرید؟ جلگه بزرگ سیبری – جلگه گنگ و سند – جلگه چین .


 -9جلگه سیبری از آبرفت کدام رودها پدید آمده است ؟ از آبرفت رود ینی سئی و رود اُب .


 -10جلگه " سند و گنگ " از آبرفت کدام رودها تشکیل شده است ؟ از رودهای سند و گنگ که از رشته کوه های هیمالیا سرچشمه
می گیرند.


 -11جلگه سند و گنگ کدام کشورهای امروزی را در بر می گیرد ؟ این جلگه پهناور شمال هند ، بخش وسیعی از کشور پاکستان و
بنگلادش را در بر می گیرد.


 -12دلتا را تعریف کنید ؟ گاهی رودها ، آبرفت ها را در مصب خود انباشته می کنند و از انباشته شدن آبرفت ها در مصب رودها، سرزمین
های مثلث شکلی به وجود می آید که به آنها دلتا ) ( می گویند . با انباشته شدن دائمی آبرفت ها ، دلتاها پیوسته توسعه می یابند و در آب
دریا پیش می روند .


 -13دلتاها چگونه زمین هایی هستند و چه خطراتی ساکنان آن را تهدید می کند ؟ به طور کلی دلتاها زمین های مناسبی برای
کشاورزی بوده و جمعیت انبوهی را در خود جای داده اند . با این حال ساکنان این دلتاها همواره در معرض خطراتی چون طوفان های دریایی ،
طغیان رود و سیلاب هستند .


 -14مجمع الجزایر آتشفشانی آسیا در کدام قسمت این قاره قرار دارند؟ در مشرق و جنوب شرقی آسیا به ویژه در کناره های
اقیانوس آرام ،


 -15سه مجمع الجزایر آتشفشانی آسیا را نام ببرید ؟ مجمع الجزایر ژاپن ، فیلیپین و اندونزی .


 -16ناهمواریهای جوان آسیا در کدام قسمت قاره مشاهده می شود؟ در مشرق و جنوب شرقی آسیا . به دلیل وجود کوه های آتشفشانی.


 -17کشورهایی که در منطقه شرق و جنوب شرقی آسیا قرار دارند در معرض کدام بلایای طبیعی هستند؟زمین لرزه ، سونامی
و فعال شدن کوه های آتشفشانی .


 -18سرزمین های مجاور قطب شمال در سیبری چه آب و هوایی دارند؟ هوا در تمام روزهای سال سرد و دارای یخبندان های
طولانی است.


 -19کدام قسمت آسیا آب و هوای قاره ای دارند؟ و ویژگی این آب و هوا چیست؟ بخش های داخلی و مرکزی آسیا ، آب و هوای
قاره ای یا برّی دارند . در این نوع آب و هوا ، زمستان ها بسیار سرد و تابستان ها بسیار گرم و خشک است .


 -20به طور کلی از نظر بارش ، آسیا را به چند ب خش می توان تقسیم کرد نام ببرید؟ دو بخش  -1آسیای مرطوب)سبز(  -2آسیای خشک .
مجموعه سوال و جواب کتاب مطالعات اجتماعی هشتم- متوسطه اول – تهیه کننده : علیرضا اسماعیلی درس ) 17ویژگی های طبیعی آسیا(9


 -21به کدام قسمت از آسیا ، آسیای مرطوب می گویند؟ سرزمین های مشرق ، جنوب و جنوب شرقی آسیا که در معرض بادهای
موسمی )مونسون( قرار دارند آسیای سبز را تشکیل می دهند .


 -22بادهای موسمی در چه فصلی و از کدام اقیانوس ها می وزند؟ این بادها در اواخر بهار و فصل تابستان به سمت خشکی می وزند ،
موجب ریزش باران فراوان در ناحیه آسیای سبز می شوند .


 -23زندگی روستایی و کشاورزی در آسیا به ریزش کدام باران ها بستگی دارد؟ چرا ؟ به ریزش باران های موسمی بستگی دارد و
در صورت بارش کم یا نامنظم ، کشاورزان خسارت می بینند . البته ریزش های شدید باران های موسمی نیز گاهی موجب طغیان رودخانه ها و
بروز سیل در این منطقه می شوند .


 -24آسیای خشک کجاست؟ ) نواحی خشک آسیا را نام ببرید (؟ سرزمین های مغرب و جنوب غربی آسیا شامل عربستان ، داخل
فلات آناتولی و فلات ایران و همچنین آسیای مرکزی به ویژه بیابان گُبی از نواحی خشک آسیا محسوب می شود .


 -25چرا هوای تبت مانند نواحی قطبی و شمال آسیا سرد است ؟ زیرا تبت بلندترین فلات دنیا است و هرچه ارتف اع بیشتر باشد دما
کاهش می یابد .


 -26چرا بادهای موسمی نمی توانند به آسیای مرکزی و بیابان گُبی نفوذ کنند؟ زیرا رشته کوه های هیمالیا مانع ورود بادهای
مرطوب موسمی می شوند .


 -27چرا سرزمین های جنوب آسیا در بیشتر موانع سال آب و هوای گرم دارند؟ زیرا این نواحی به خط استوا نزدیک ترند و تابش
نور خورشید به این مناطق تقریباً به صورت مستقیم است .


 -28وزش کدام یک از بادها ، کشور ما را تحت تأثیر قرار می دهند ؟ بادهای مدیترانه ای .