خودت را امتحان کن  

1- توضیح دهید چگونه روزه گرفتن باعث توجه بیشتر مردم به فقرا و مستمندان می شود.


2- چهار مورد از مبطلات روزه را نام ببرید.  


3- اگر کسی در ماه مبارک رمضان فراموش کند که روزه است و مبطلات روزه را انجام دهد ،روزه اش چه حکمی دارد؟  


4- آیا شنا کردن در آب روزه را باطل می کند ؟ توضیح دهید.  

سؤالات متن

1- چه کارهایی در ماه مبارک رمضان می تواند نقش مهمی در زندگی ما در جهان آخرت داشته باشد؟ سه مورد از آنها را نام ببرید.


2- پیامبر اعظم در باره اهمیت روزه چه می فرماید؟


3- فواید روزه گرفتن را بگویید؟


4- چگونه روزه گرفتن باعث تقویت صبر و اراده می گردد؟


5- روزه گرفتن چگونه باعث حفظ سلامتی می شود؟


6-دلیل اصلی بسیاری از بیماری ها چیست؟


7-برای حفظ سلامتی چه باید کرد؟


8- قرآن کریم در باره واجب شدن روزه بر مؤمنان چه می فرماید؟

سؤالات بخش احکام  

1- منظور از نیت در روزه گرفتن چیست؟


2- فرو بردن سر به طور کامل در آب حتی برای یک لحظه ،روزه را ...


3- ایستادن زیر دوش اب و یا ریختن آب برروی سر برای روزه دار...


4-هر یک ار مبطلات روزه  در چه صورتی باعث باطل شدن روزه می شود؟

پاسخنامه

خودت را امتحان کن

1- ثروتمندان با روزه داری مزه گرسنگی و تشنگی را چشیده و با گرسنگان و فقیران مهربان شده و به آنان کمک می کنند.


2-
1و2) خوردن و آشامیدن  

3) فروبردن سر به زیر آب

4) فروبردن غبار یا دود غلیظ به حلق


3- صحیح است


4- بلی ، اما اگر سرش را زیرآب فرو نبرد روزه اش صحیح است.

متن:

1- کارهای نیک، بسیارصلوات فرستادن ، قرآن خواندن.


2-روزه سپری است در برابر مشکلات دنیا و پوششی است در برابر عذاب آخرت.

3-
1) تقویت صبر و اراده
2) توجه به محرومان
3) حفظ سلامتی


4-روزه دار سختی گرسنگی و تشنگی را تحمل می کند و با اینکه آب و غذا در اختیار دارد ،ازآنها استفاده نمی کند.در این صورت هر وقت که شیطان ،انسان را برای انجام گناهی وسوسه کند با کمک خداوند در برابر انجام گناه مقاومت می کند.


5-یک ماه روزه گرفتن ،چربی های مزاحم و زائد بدن را مصرف می کند و از بین می برد و در حقیقت بدن را از آلودگی های یک ساله خانه تکانی می کند.


6-تغذیه نادرست و پرخوری.


7- رسول خدا می فرماید:« صُوموا تَصِحُّوا؛ روزه بگیرید تا سالم بمانید.»


8-« ای کسانی که ایمان آورده اید ، روزه بر شما واجب شد، همان گونه که برکسانی که قبل از شما بودند نیز واجب شده بود؛ تا پرهیزگار شوید.»

بخش احکام:

1-اینکه انسان تصمیم بگیرد برای انجام دستور خداوند از اذان صبح تا اذان مغرب از مبطلات روزه ،خودداری کند .


2- باطل می کند.


3- اشکالی ندارد.


4- در صورتی که عمداً و با توجه به اینکه روزه است آنها را انجام دهد.