-1ارتباط چیست ؟ ارتباط ، انسان را قادر می سازد تا خواسته ها و نیازهای خود را به دیگران منتقل کند .


-2ارتباط بین انسان ها از چه راه هایی برقرار می شود ؟ محبت کردن ، تبادل افکار و اعتقادات ، تبادل اطلاعات ، در میان گذاشتن
احساسات ، حل کردن مسائل ، درک کردن دیگران ، همه از طریق ارتباط بین انسان ها میسر می شود .


-3عناصر ارتباط را نام ببرید ؟ و مثال بزنید ؟  -1فرستنده ( ارسال کننده پیام )  -2گیرنده ( دریافت کننده پیام )  -3پیام برای
مثال وقتی به دوستی سلام می کنیم یا به او لبخند می زنیم ، ما فرستنده پیام و دوستمان گیرنده آن است و سلام یا لبخند هم پیام می
باشد .


-4بازخورد چیست؟ اگر گیرنده به فرستنده پیامی بفرستد و او را متوجه کند که معنی پیام را دریافت کرده به این عمل بازخورد می
گویند


-5رسانه چیست ؟ و چه چیزهایی را در بر می گیرد ؟ هر وسیله ای که پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقل کند ، رسانه نام دارد .
بنابراین رسانه از ا زباری مانند زبان تا ابزارهای چاپی ( علائم ، کتاب ها ، روزنامه ها و مجلات و ...) و ابزارهای الکترونیکی ( تلفن ، رادیو ،
تلویزیون ، اینترنت و ...) را در بر می گیرد .


-6وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چه خدماتی به مردم ارائه می دهد ؟ این وزارتخانه خدمات پستی ، مخابراتی ، رادیویی ، صدا و
تصویر را به مردم ارائه می دهد و مسئولیت توسعه ی وسایل ارتباطی را در کشور بر عهده دارد .


-7برخی از شرکت ها و سازمان های تابعه ی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را نام ببرید ؟ شرکت پست ، شرکت ارتباطات سیار،
پست بانک ایران ( پست مالی ) شرکت ایرانسل ، شرکت مخابرات ایران ، سازمان فناوری اطلاعات ایران