-1شبه جزیره عربستان در کجا واقع است و چقدر مساحت دارد ؟ شبه جزیره عربستان که جزیره العرب نیز نامیده می شود در جنوب
غربی آسیا واقع شده است و حدود سه میلیون کیلومتر مربع مساحت دارد .


-2سرزمین عربستان را چه چیز تشکیل می دهد ؟ بخش وسیعی از این سرزمین را بیابان ها و ریگزار ها و قسمت دیگری را نواحی
کوهستانی تشکیل می دهند .


-3از جمله مناطق کوهستانی عربستان چیست ؟ و چه شهرهایی در این منطقه قرار دارند ؟ حجاز از جمله مناطق کوهستانی واقع در
غرب جزیره العرب است و شهرهای مّکّه ، یثرب (مدینه) و طائف در این منطقه قرار دارند .


-4چه عواملی باعث شده که اغلب ساکنان عربستان زندگی صحرا نشینی داشته باشند ؟ آب و هوای گرم و خشک و کمبود آب .


-5مردم عربستان از چه راه هایی زندگی می کردند ؟  -1زندگی صحرانشینی و پرورش دام ها  -2کشاورزی  -3دادوستد با نقاط
مختلف از طریق کاروان های تجاری .


-6ساکنان جزیره العرب را چه کسانی تشکیل می دادند و چگونه زندگی می کردند ؟ قوم عرب تشکیل می دادند و به شکل قبیله ای
زندگی می کردند .


-7در دوران عصر جاهلیت عرب ها پیرو چه دینی هایی بودند ؟ در آن زمان بیشتر عرب ها بت می پرستیدند و کعبه ، خانه خدا را از بت
های گوناگون پر کرده بودند . البته گروهی از عرب ها نیز پیرو حضرت ابراهیم و یا دین های یهود ، مسیح و زردشت بودند .


-8در زمان عصر جاهلیت در عربستان زنان از چه موقعیتی برخوردار بودند ؟ زنان اغلب از مقام و موقعیت پایینی برخوردار بودند و
برخی مردان از داشتن فرزند دختر احساس حقارت می کردند .


-9تعصبات اعراب جاهلی نسبت به قبیله ی خود چگونه بود ؟ اعراب جاهلی نسبت به قبیله خود تع صب شدید و کورکورانه ای نشان
می دادند . آنان بی توجه به اینکه حق با چه کسی است ، از اعضای قبلیه ی خود در برابر افراد دیگر قبایل دفاع و پشتیبانی می کردند .


-10چه عواملی باعث گسترش درگیری های قبیله ای و رواج غارتگری در میان اعراب جاهلی بود ؟ تع صب قبیله ای موجب بروز کینه و
حّ انتقام جویی در میان قبایل مختلف عرب شده بود و جنگ و خونریزی های پیاپی را به دنبال داشت . از سوی دیگر کمبود غذا و سایر
نیازهای زندگی نیز عامل دیگری برای گسترش درگیری های قبیله ای و رواج غارتگری بود .


-11چرا حضرت محمد (ص) را محمد امین می خواندند ؟ آن حضرت تحت تأثیر محیط آلوده به شرک و فساد مّکّه قرار نگرفت و چنان
به پاکدامنی و درستکاری مشهور شد که او را محمد امین می خواندند .


-12حضرت محمد(ص) چه محلی را برای عبادت برمی گُُزید و در چند سالگی به پیامبری رسید ؟ حضرت محمد(ص) کوه های اطراف
مّکّه و از جمله غار حــرا را برای عبادت بر می گزید و اوقات زیادی را در آنجا می گذراند .در  27رجِبِ سالی که آن حضرت به 41سالگی
رسیده بود، فرشته وحی در غار حرا بر او نازل شد و فرمان پیامبرش را از جانب خداوند ابلاغ کرد .


-13حضرت خدیجه که بود ؟ حضرت خدیجه از زنان ثروتمند مّکّه بود و تمام دارایی خود را در راه نشر اسلام ، کمک به فقیران و آزادی
بردگان خرج کرد .


-14رسول خدا در آغاز بعثت چه کرد ؟ رسول خدا در آغاز بعثت به صورت فردی و پنهانی مردم را به پرستش خدای یگانه و ایمان به روز
رستاخیز دعوت می کرد . در نتیجه ی این دعوت ، تعدادی از مردم مکه به اسلام ایمان آوردند .


-15پیامبر پس از سه سال مأموریت مخفیاهن چه کرد ؟ پس از سه سال ، پیامبر مأموریت یافت نخست خویشانوندان و سپس عموم
مردم را آشکارا به اسلام دعوت نماید . دراین مرحله از دعوت ، رسول خدا علاوه بر آنکه مردم را به عبادت خدای یکتا فرا می خواند ،
پرستش بت ها را نکوهش می کرد و از سرانجام بد کافران سخن می گفت .


-16چه کسانی از گسترش دین اسلام دچار بیم و هراس شدند ؟ اشراف مّکّه به ویژه بزرگان قبیله قریش مانند ابولهب ، ابوجهل و
ابوسفیان که بر مکه حکومت می کردند از گسترش دین اسلام و مخالفت آشکارآن با افکار و عقاید جاهلی ، دچار بیم و هراس شدند .


-17مشرکان پس از آنکه نتوانستند ابوطلب را در پشتیبانی از رسول خدا منصرف کنند به چه شیوه ای روی آوردند ؟ آنان نخست به
حضرت محمد(ص) پیشنهاد کردند که ریاست قبیله و قوم و دریافت ثروت فراوان را بپذیرد و از عقاید خود دست بردارد .


-18پیامبر اسلام در مقابل پیشنهاد مشرکان مبنی بر ریاست قبیله و قوم و دریافت ثروت چه فرمود ؟ من برای گرداوری مال و
فرمانروایی مبعوث نشده ام ، خدایم مرا به عنوان پیام آور به سوی شما فرستاده ، هرگاه از من بپذیرید ، این موجب سعادت شما در دو
جهان است و اگر آن را رد کنید ، من در این راه استقامت می ورزم تا خدا میان من و شما داوری کند .


-19سران مشرکین پس از پاسخ پیامبر چه تصمیمی گرفتند ؟ تصمیم گرفتند ایشان و مسلمانان را مورد آزار و شکنجه قرار دهند .
هر چه زمان می گذشت بر شدت سخت گیری و شکنجه ی مشرکان افزوده می شد . آنان بدترین دشنام ها و تهمت ها را به رسول خدا
نسبت می دادند و برخورد های زشت و ناپسندی با آن حضرت می کردند . پیامبر اسلام در برابر چنین رفتارهایی بردبار بود و با مهربانی
مردم را به اسلام فرا می خواند.


-20مشرکان برای جلوگیری از گسترش اسلام چه کردند ؟ اقدام به آزار و شکنجه ی مسلمانان کردند . شماری از پیروان رسول خدا به
ویژه تهیدستان یا بردگان مورد شدیدترین شکنجه ها قرار گرفتند .


-21از جمله افرادی زیر شکنجه های طاقت فرسای مشرکان به شهادت رسیدند چه کسانی بودند ؟ یاسر و همسرش سم یه و پسرشان
عمار و نیز بلال حبشی از جمله این افراد بودند .


-22چرا پیامبر از مسلمانان خواست به حبشه هجرت کنند ؟ آزار و اذ یت مشرکان نسبت به پیروان اسلام آن قدر افزایش یافت که
پیامبر از مسلمانان خواست به حبشه مهاجرت کنند .


-23تحریم اقتصادی و اجتماعی مسلمانان توسط مشرکان چرا و شامل چه مواردی بود ؟ زیرا متوجه شدند با شکنجه و سرکوب نمی
توانند مانع گسترش اسلام شوند ، تصمیم گرفتند مسلمانان را تحریم کنند ، از این رو عهدنامه ای را امضا کردند که بر اساس آن هر گونه
خرید و فروش و رابطه ی اجتماعی (ازدواج) با پیروان اسلام ممنوع شده وبد .


-24پس از تحریم اقتصادی و اجتماعی مسلمانان ، رسول خدا و یارانش چه کردند ؟ به پیشنهاد ابوطالب به یکی از د ره های اطراف
مکه به نام شعب ابوطالب پناه بردند . آنها حدود سه سال شرایط بسیار سختی را در این د ره تحمل کردند .


-25چرا یثرب به مدینه النبی تغییر نام داد ؟ جوانان آن شهر که در باره اخلاق نیکو و پسندیده ی رسول خدا مطالبی شنیده بودند به
استقبال ایشان رفتند . از آن پس نام یثرب به مدینه النبی یعنی شهر پیامبر تغییر داده شد .


-26انصار به چه کسانی گفته می شد ؟ در تاریخ اسلام به گروهی از ساکنان مدینه که با پیامبر(ص) پیمان بستند و آن حضرت را یاری
کردند انصار (یاری کنندگان) می گویند .


-27مهاجرین به چه کسانی گفته می شد ؟ گروه دیگری از مسلمانان که اموال و دارایی خود را رها نمودند و از مکه به مدینه رفتند ، به
مهاجرین (هجرت کنندگان) معروف هستند .


-28مهم ترین اقدامات پیامبر پس از ورود به مدینه چه بود ؟  -1ایجاد مسجدی برای انجام امور عبادی ، اجتماعی ، علمی و سیاسی
 -2پیمان برادری به جای تعصب قومی و قبیله ای  -3پیمان نامه ی سیاسی


-29مسجدی که پیامبر در مدینه سخت چگونه مکانی بود ؟ مسجد علاوه بر آنکه مکانی برای عبادت و اجرای مراسم مذهبی به شمار می
رفت ، مرکزی برای مشورت و تصمیم گیری در باره ی امور سیاسی و نظامی بود ، مسجد همچنیم کانون اصلی سواد آموزی و فراگیری
علم و دانش محسوب می شد .


-30پیمان برادری بین مسلمانان توسط پیامبر به چه علت انجام شد ؟ مسلمانان ساکن مدینه یعنی مهاجرین و انصار از قبایل مختلف
بودند . بعضی از این قبایل در گذشته نسبت به هم کینه و دشمنی شدیدی داشتند . پیامبر به منظور ایجاد محب ت و دوستی بین
مسلمانان ، آنها را دو به دو با یکدیگر برادر اعلام کرد .این کار در جهت ایجاد ا مت اسلامی بود . پیامبر ، حضرت علی (ع)را به برادری
خود برگزید.


-31پیمان نامه سیاسی بین چه کسانی بسته شد ؟ پیامبر لازم می دانست میان ساکنان مدینه اتحاد سیاسی برقرار شود . از این رو
پیمان نامه ای تنظیم شد و مسلمانان و یهودیان متعهد شدند که به آن عمل کنند . تدوین و امضای این پیمان نامه ، در واقع اعلام رسمی
تأسیس حکومت اسلامی به رهبری پیامبر در شهر مدینه بود .


-32آیا پیامبر برای کشورگشایی و به دست آوردن غنیمت اقدام به جنگ می کرد؟چرا؟ خیر – در جنگ های ُاُ حد و خندق این
مسلمانان بودند که مورد حمله ی مشرکان قرار گرفتند و ناگزیر شدند از خود دفاع کنند . برخی جنگ ها نیز برای دفع تهدیدهای
خطرناک دشمنان رخ داد ، برای نمونه پس از آنکه برخی قبایل یهود پیمان شکنی کردند و با مشرکان علیه مسلمانان متحد شدند ،
پیامبر ناگزیر شد با آنان نبرد کند .


-33پیامبر همواره پیروانش را در جنگ ها به چه چیز سفارش می کرد ؟ به رعایت اصول اخلاقی و ارزش های انسانی در جنگ ها
توصیه می نمود ، او به ویژه سفارش می کرد با اسیران خوش رفتاری نمایند و از تخریب و غارت اموال مردم در جنگ پرهیز کنند . آن
حضرت همچنین مراقب بود که مسلمانان همانند مشرکان رفتار کنند .


-34چرا پیامبر به فرمانروایان کشورهای مختلف نامه نوشت و آنان را به اسلام دعوت کرد ؟ از آنجایی که هدف دین اسلام هدایت همه ی
مردم جهان است ، پیامبر به فرمانروایان کشورهای مختلف از جمله ایران ، روم و حبشه نامه نوشت و آنان را به اسلام دعوت کرد .


-35پیامبر در واقعه ی غدیر خم چه کرد ؟ پیامبر در حضور زائران خانه خدا دست علی(ع) را بالا برد و فرمود : ای مردم هر کس که من
پیشوای او هستم ، پس این علی پیشوای اوست . خداوندا دوستداران او را دوست بدار و دشمنانش را دشمن باش