سوالات

1- توضیح دهید که چگونه روزه گرفتن باعث رسیدگی بیشتر مردم به فقرا و مستمندان می شود؟


2- چهار مورد از مبطلات روزه را نام ببرید؟


3- اگر کسی در ماه رمضان فراموش کند که روزه است ومبطلات روزه را انجام دهد روزه اش چه حکمی دارد ؟


4- آیا شنا کردن در آب روزه را باطل می کند؟ توضیح دهید ؟


5- با توجه به سخنان پیامبر سه مورد از اعمالی که در زندگی و پس از مرگ تاثیر دارند را بیان کنید ؟


6- پیامبر اعظم صلی الله علیه در باره اهمیت عبادت روزه په می فرماید؟


7- فواید روزه گرفتن را بنویسید ؟


8- روزه گرفتن چگونه باعث تقویت اراده می شود ؟


9- معنی «صوموا تصِحِوا» چیست ؟


پاسخ نامه


1- خداوند بلند مرتبه روزه را واجب کرده است تا همه مانند هم باشند  و ثروتمندان نیز مزه گرسنگی را بچشند و با فقیران و گرسنگان مهربان باشند و به آنان کمک کنند.


2- خوردن- آشامیدن- فروبردن تمام سر در آب- فروبردن غبار یا دود غلیظ به حلق – استفراغ عمدی- دروغ بستن به خدا و پیامبران و امامان.


3- روزه اش درست است.


4- اگر شنا کردن باعث شود یک باره تمام سر در آب فرو رود روزه باطل است.


5- هر کس زیاد صلوات برستد کارهای نیکش در قیامت سنگین می شود – هر کس خوش اخلاق باشد به آسانی از صراط می گذرد – هر کس روزه داری را افطار دهد خداوند گناهان گذشته اش را می بخشد.


6- روزه سپری است در برابر مشکلات دنیا و پوششی است در برابر عذاب آخرت.


7- تقویت صبر و اراده- توجه به محرومان – حفظ سلامتی.


8- فرد روزه دار با اینکه آب و غذا در اختیار دارد و آز آن نمی خورد با این کار اراده او قوی شده و می تواند در برابر گناهان مقاومت کندو دچار وسوسه های شیطان نشود.


9- روزه بگیرید تا سالم بمانید.