خودت را امتحان کن 

1-درچند جمله کوتاه ،اتفاقات بعد از ظهورامام زمان را توصیف کنید.


2-قرآن کریم خبر می دهد که حضرت نوح علیه السلام 950سال قوم خود را به سوی خدا دعوت می کرد .ازاین خبر چه نتیجه ای می توان گرفت؟


3-باتوجه به سخن امام رضا علیه السلام سه مورد از ویژگی های منتظران واقعی امام زمان علیه السلام را بنویسید.


4-دوشرط مهم ازشرائط ظهور حضرت مهدی علیه السلام را بنویسید.

متن

1-حضرت مهدی علیه السلام حکومت....... رابه وجود می آورد وبااین کار آرزوی تمامی .... و...... رابرآورده می سازد.


2-پیامبراکرم صلی الله علیه و آله درباره قیام آن حضرت می فرماید: شمارابشارت بادبه مهدی،مردی از خاندان من؛در روزگاری که مردم گرفتار.......... هستند،قیام می کند و زمین را همچنان که از.......... پرشده است از عدل و داد ،آکنده می سازد.


3-یکی از اثرگذارترین عقایدشیعیان چیست؟


4-کدام عامل توانسته است شیعیان را به ایستادگی و حرکت وتلاش در برابر انواع سختی ها  درطول تاریخ وادارد؟


5-چگونه اعتقاد به ظهور منجی ،یک اعتقاد همگانی و جهانی به شمار می آید؟


6-چرا از نظر دانش پزشکی داشتن عمر طولانی ناممکن نیست؟


7-خداوند می تواند امام زمان علیه السلام را تا امروز زنده نگه دارد،چند نمونه دیگر از توانایی و قدرت خداوند را در این مورد بیاورید. 


8-امام حسن علیه السلام می فرماید: خداوند عمر او را در دوران غیبتش طولانی می گرداند ،سپس به قدرت خدایی اش او را درچهره ............... آشکار می سازد تا مردمان دریابند که خداوند ............  تواناست. 


9- در برابر افرادی که ادعا می کنند با امام زمان علیه السلام ارتباط دارند و یا حتی خودشان امام زمان هستند،چه پاسخی دارید؟


10-آیا یاران حضرت فقط 313 یار ویژه هستند ؟ توضیح دهید.


11-خداوند در چه شرایطی امام زمان علیه السلام را به میان مردم می فرستد؟


12-هدف از قیام امام زمان علیه السلام چیست؟


13-قیام امام  برای این است که سرنوشت مردم در دست .............. قرار گیرد و مردم جهان پس از سال ها به ........... برسند.


14-آیا پس از آمدن امام زمان علیه السلام ،جهان پایان می پذیرد و قیامت برپا می شود ؟ توضیح دهید.


15-هم اکنون چه کسانی از مردم از یاران امام زمان علیه السلام هستند؟


16-یاری امام زمان علیه السلام یعنی............ و این کار مختص دوران ظهور نیست.


17-به فرموده پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از بهترین کارهای امت ایشان است؟


18-چگونه بذر انتظار حضرت مهدی عجل الله را در وجود خود شکوفا سازیم ؟

پاسخنامه

خودت را امتحان کن

1-
الف- عدالت سراسر جهان را فراگرفته و دیگر خبری از حکومت های ظالمانه نیست.
ب- علم و دانش آنچنان شکوفا شده که تمام پیشرفت های بشریت در برابر آن ناچیز است. 
ج- مردم به دنبال فرد مستمندی هستند تا به او کمک کنند ،اما انسان فقیری نیست.   
د- از آسمان و زمین برکت می بارد ؛نه خشکسالی هست و نه گرسنگی. 


2- اینکه داشتن عمر طولانی برای انسان ، غیر ممکن نیست و اگر خدا بخواهد امام زمان علیه السلام را تا به امروز زنده نگه می دارد.

3-
 1) صبور بودن
 2)خوش رفتاری
 3)ترویج کارهای نیک


4- شرط اول آمادگی مردم جهان برای همراهی با قیام امام است و شرط دیگر ،وجود یاران وفادار.


متن

1- عدل جهانی - پیامبران و مؤمنان


2- اختلاف و تزلزل -جور و ستم


3-اعتقاد به قیام و ظهور حضرت مهدی علیه السلام


4-امید به آینده ای روشن و سراسر شور و اشتیاق


5-سایر مسلمانان نیز به ظهور یکی از فرزندان پیامبر و قیام او برای برقراری عدالت معتقد هستند و در تعالیم مسیحیت و یهود نیز اعتقادبه نجاتبخش بزرگ آسمانی به چشم می خورد و در تورات و انجیل از آن سخن آمده است.


6- زیرا اگر کسی بتواند مسائل بهداشتی و تغذیه ای را به خوبی مراعات کند از عمر طولانی تری برخوردار خواهد شد.


7- همان خدایی که آدم را از گل آفرید و آتش سوزنده را بر حضرت ابراهیم علیه السلام سرد کرد و از میان رود نیل برای حضرت موسی علیه السلام و پیروانش راه عبوری قرار داد و حضرت عیسی علیه السلام را از چنگ دشمنانش نجات داد و تا امروز نزد خویش زنده نگه داشته است ،می تواند امام را نیز تا به حال زنده نگه دارد.


8- جوانی کمتر از چهل سال  - برهرکاری


9-این ادعا ها توسط عده ای شیاد برای فریب مردم ساخته می شود زیرا در احادیث اهل بیت علیهم السلام می خوانیم هرکس برای آمدن امام وقتی را معین و یا ادعای ملاقات با ایشان را نماید ،دروغگوست.


10- خیر،بلکه امام علاوه بر آنها نیاز به هزاران یار خواهد داشت که حضورشان برای پیروزی بر دشمن ضروری است.


11- هنگامی که ظلم و خونریزی توسط حاکمان زورگو جهان را فراگیرد ،خداوند امام علیه السلام را برای پایان دادن به جنگ و بی عدالتی به میان مردم می فرستد.


12- گسترش عدالت و مهربانی است و بی شک بسیاری از مردم جهان با این هدف مقدس و رهبری امام همراه خواند شد ،بنابراین امام جنگی بپا نمی کند بلکه با شکست ظالمان به جنگ و خونریزی پایان خواهد داد.


13- نیکوکاران و عدالت جویان - خوشبختی و آرامش


14- خیر،دراحادیث می خوانیم حکومت امام زمان علیه السلام سال ها ادامه خواهد داشت و پس از ایشان صالحان دیگری اداره جهان را به دست خواهند گرفت.


15- کسانی که با انجام واجبات دینی ،دوری از گناهان ،گره گشایی از کار گرفتاران و اخلاق نیک،باعث خوشحالی امام زمان شوند.


16- یاری دین خدا


17- انتظار ظهور


18- تلاش کنیم صفات منتظران ظهور را در خود ایجاد کنیم.