-1چه کسانی از نوجوانان در برابر آسیب ها و تهدیدات محافظت می کنند ؟ خود – خانواده- مدرسه – قانون .


-2هر فرد چگونه می تواند از خودش در برابر آسیب ها و تهدیدات محافظت کند ؟ هر فرد نسبت به بدن و روح و روان خود مسئول است
و باید از اعمال و رفتاری که به سلامتی دبنی و روانی او لطمه می زند ، پرهیز کند . البته در این راه باید همیشه از خداوند متعال کمک
بگیریم و از طریق نماز و دعا از او بخواهیم تا ما را یاری کند که در راه راست حرکت کنیم و به وسوسه های شیطانی تسلیم نشویم .


-3خانواده چگونه می تواند از فرزندان خود در برابر آسیب ها محافظت کنند ؟ پدر و مادر مسئولیت از فرزندان و فراهم کردن امکانات
زندگی برای آنها را دارند . پدر و مادر در تربیت و مراقبت فرزندان ، حق قانونی دارند . آنها حق دارند تا زمانی که فرزندانشان مستقل
نشده اند بر فعالیت های آنها نظارت دقیق داشته باشند .


-4یکی از مهم ترین وظایف قوه ی قضائیه چیست ؟ حل کردن اختلافات مردم .


-5انواع دعاوی( اختلافات) را که در دادگاه مطرح می شود نام ببرید ؟  -1دعاوی (اختلافات ) کیفری  -2دعاوی (اختلافات ) حقوقی .


-6دعاوی (اختلافات ) کیفری را توضیح دهید ؟ مربوط به اعمالی است که دادگاه برای فردی که مرتکب جرمی شده است ، مجازات
تعیین می کند . مانند فردی که در مغازه با مشتری دیگر شروع به توهین و فحاشی و تهدید می کند . یا فردی که در منزل شخصی اش
طبابت می کند و مجوز نظام پزشکی ندارد .


-7دعاوی (اختلافات ) حقوقی را توضیح دهید ؟ مربوط به اعمالی است که دادگاه مجازاتی تعیین نمی کند بلکه افراد را ملزم می کند که
تکالیفشان را انجام دهند یا حقوق قانونی دیگران را بدهند . مانند فردی که در هنگام ساختمان سازی به طور ناخواسته قسمتی از خانه
همسایه مجاور را با لودر خراب کرده است .


-8قاضی در دادگاه چه کاری انجام می دهد ؟ در دادگاه قاضی مدارک خواهان (شاکی) و خوانده را مطالعه می کند و از آنها می خواهد تا
دلایل خود را بیان کنند . قاضی باید فردی عادل و آشنا با قوانین باشد .


-9وکیل چه کسی است ؟ وکیل کسی است که در رشته ی حقوق درس خوانده و به قوانین آشناست و پروانه ( اجازه نامه ) وکالت دارد .