-1پس از هجوم مغولان به ایران چه کسانی با به جان خریدن خطرهای زیاد به مغولان نزدیک شدند ؟دانشمندان و بزرگان ایرانی .


 -2چرا پس از هجوم مغولان ، بزرگان و دانشمندان ایرانی به مغولان نزدیک شدند ؟ آنها می کوشیدند که خوی خشن و ویرانگر
بیابانگردان مغول را مهار کنند و مانع خونریزی بیشتر شوند .بزرگان ایرانی همچنین تلاش می کردند که مغولان را با فرهنگ و تمدن ایرانی –
اسلامی آشنا کنند و راه و رسم کشورداری را به آنان بیاموزند .


 -3خواجه نصیرالدین طوسی که بود ؟ یکی از برجسته ترین دانشمندان مسلمان ایرانی بود که به عنوان مشاور هلاکوخان احترام بسیار
یافت . او در جریان لشکرکشی هلاکو ، تلاش زیادی برای حفظ جان مردم و کاهش قتل و غارت های مغولان کرد .


 -4رصدخانه مراغه به همت چه کسی و به چه منظوری ساخته شد ؟ به همت خواجه نصیرالدین طوسی و تشویق هلاکو ساخته شد .
این رصدخانه تبدیل به یک مرکز علمی و تحقیقاتی عظیم شد که منجمان و دانشمندان زیادی در آن فعالیت می کردند.رصد خانه مراغه به
وسایل اخترشناسی و کتابخانه بزرگی مجهز بود .


 -5خواجه رشیدالدین فضل االله همدانی که بود و چه کرد ؟ یکی از سیاستمداران و دانشمندان نامدار ایرانی در دوره مغول ، خواجه
رشیدالدین فضل االله بود که خدمات فرهنگی و اجتماعی فراوانی انجام داد و او به عنوان پزشک به دربار ایلخان راه یافت و علاقه بسیاری به عمران
و آبادی و انجام کارهای خیریه داشت .


 -6بنای ربع رشیدی به همت چه کسی ، چگونه و در کجا تأسیس شد؟ خواجه رشیدالدین فضل االله همدانی درتبریز بود که شامل
موسسات مختلف مانند مسجد ،مدرسه، بیمارستان ، خانقاه و کتابخانه می شد .
مجموعه سوال و جواب کتاب مطالعات اجتماعی هشتم - متوسطه اول – تهیه کننده : علیرضا اسماعیلی درس ) 16پیروزی فرهنگ بر شمشیر (7


 -7مغولان پیرو چه ادیانی بودند ؟ عده ای از آنها به آیین گذشتگان خود اعتقاد داشتند و گروه دیگری پیرو آیین بودایی و دین مسیحیت
بودند .
 -8چرا مبلغان بودایی و مسیحی در ترویج و گسترش آیین خود در ایران موفقیت چندانی کسب نکردند ؟ زیرا مردم ایران
اعتقاد محکمی به اسلام داشتند . سرانجام بر اثر کوشش عالمان و وزیران ایرانی ، ایلخانان به دین اسلام درآمدند و مسلمان شدند .


 -9ایلخانان مغول چگونه به فرهنگ و تمدن ایران علاقه مند شدند ؟ بر اثر تلاش های بزرگان و عالمان ایرانی ، سرانجام پس از
چند دهه ایلخانان مغول به فرهنگ و تمدن ایران ، علاقمند شدند و برای عمران و آبادی تلاش کردند .


 -10اقدامات غازان خان را بنویسید ؟ به تشویق و راهنمایی وزیر خود خواجه رشیدالدین فضل االله همدانی اقدام به اصلاح امور اداری،
مالی و قضایی کرد – برای عمران و آبادانی تبریز بسیار کوشید .


 -11در زمان غازان خان چه بناهایی ایجاد شد ؟ در روزگار او ش نب غازان در تبریز با دوازده بنای مهم مانند بیمارستان ، مسجد ،
کاخ ، مدرسه، کتابخانه و .... بر پا شد .هم زمان در بسیاری از شهرها مسجدی بزرگ و در کنار آن گرمابه ای برای تأمین هزینه نگاهداری
مسجد ساختند .


 -12سلطان محمد خدابنده که بود و چه کرد؟ سلطان محمد خدابنده )ا ولجایتو( جانشین غازان خان بود . او به پیشنهاد وزیرش
خواجه رشیدالدین فضل االله ، پایتخت را به سلطانیه منتقل کرد و موجب آبادی آنجا شد .


 -13بناهای دوران ابوسعید آخرین ایلخان مغول از چه نظر کم نظیر هستند؟ این بناها از نظر عظمت و بلندی گنبدها و ایوان ها کم
نظیرند . گچبری و کاشی کاری های زیبا و اعجاب انگیز بناهای مذکور ، حک ایت از ذوق و نبوغ معماران ایرانی در آن زمان دارد .


 -14چرا شاهرخ پسر تیمور ، راه پدر خود را ادامه نداد؟ چون تحت تأثیر فرهنگ و تمدن ایران قرار داشت .


 -15چرا در زمان شاهرخ تعداد زیادی از شاعران و هنرمندان به هرات آمدند؟ به سبب توجه و علاقه ی شاهرخ به ادب و هنر .


 -16گوهر شاد که بود و چه کرد؟ همسر شاهرخ از زنان نیکوکار بود که به عمران و آبادی توجه داشت . او بناهای متعددی در هرات و
مشهد ساخت که مسجد گوهرشاد در جوار حرم حضرت امام رضا)ع( یکی از آنهاست .


 -17در دوره تیموریان کدام هنرها شکوفا شد؟ هنر نگارگ ری )نقاشی( و خوشنویسی شکوفا شد و نگارگران و نقاشان آن زمان آثار
هنری ارزشمندی از خود به جای گذاشتند .


 -18شاهنامه ی بایسنقُری چگونه اثری است ؟ یکی از نفیس ترین نسخه های کهن شاهنامه است که به سفارش بایسنقُر میرزا،
شاهزاده ی تیموری نگارگری و تذهیب شد . این اثر از نظر کتاب ارایی و ارزش هنری ، اهمیت فراوانی دارد