خودت را امتحان کن

1- دعا کردن چه فایده هایی دارد؟ به دو مورد اشاره کنید.


2- چهارمورد از آداب دعا را بیان کنید.  


3- بنا بر فرمایش حضرت علی علیه السلام ،چرا برخی از دعاها فوری برآورده نمی شوند؟  

 

سؤالات متن  

1- چه چیزهایی از گنجینه های رحمت خدا در هنگام دعا باید خواست؟  


2-کلید گنجینه های رحمت خدادر دست کیست و چگونه؟


3- چرا نباید فقط در سختی ها و مشکلات زندگی به دعا و نیایش با خداوند پرداخت؟


4- چند نمونه از دعاهایی که ارتباط انسان را درهمه حال باخداوند برقرار می کند را بگویید.


5- آیه «وَقالَ ربکمُ ادعونی اَستجب لکم  : پروردگارتان گفت: مرابخوانید[دعاکنید] تا [دعای شما را] بپذیرم.» به چه نکته ای اشاره می کند؟


6- چه توصیه ای برای کسب نعمت ها و پاداش های الهی شده است؟


7- آرامش روحی چگونه بدست می آید؟


8- احساس اضطراب و نا امیدی چه وقت به سراغ انسان می آید و برای رفع آن چه باید کرد؟


9- منظور از آداب دعا چیست؟


10- چرا بهتر است دعای خود را با صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله آغازکرد؟


11- دعاکردن در چه اوقاتی بهتر است؟


12- نزدیک ترین دعاها به اجابت دعای چه کسی است؟


13- براساس سخن حضرت علی علیه السلام دلیل پذیرفته نشدن برخی از دعاها چه می تواند باشد؟


 پاسخنامه

خودت را امتحان کن:

1- با دعاکردن مورد توجه خداقرار می گیریم و علاوه بر بهره مندی از پاداش در روز قیامت ، در همین دنیا نیز شایستگی دریافت نعمت های بیشتر خدا را بدست می آوریم - فایده دیگر دعا کردن ،آرامش روحی است.


2-
- آغاز کردن دعا با فرستادن صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله  - ابتدا چیزی را صدقه دادن - برای دعا به مسجد رفتن  - ابتدا برای دیگران دعاکردن.  


3- تا پاداش درخواست کننده بیشتر و جزای آرزومند کامل تر شود.

 متن

1- چیزهایی که جز او نمی تواند عطا کند: افزونی عمر،تندرستی بدن و گشایش روزی.


2- خداوند کلید گنجینه های خود را در دست تو قرار داده است، پس هرگاه خواستی می توانی با دعا، درهای نعمتش را بگشایی و رحمتش را بر خود نازل کنی!.


3- زیرا همیشه و در همه حال به خدا و یاری او نیازمندیم و بدون خواست او نمی توانیم حتی کوچک ترین کارها را نیز انجام دهیم.    


4- دعاهای روزهای هفته ،دعاهای قبل و بعد غذاخوردن،دعای قبل از خواب دعای وقت مطالعه.


5- این آیه نورانی به خوبی نشان می دهد که دعا کردن باعث جلب توجه ویژه خداوند می شود و کسانی که دعا نمی کنند ،در حقیقت  خود را از لطف خاص پروردگار محروم می کنند.


6- اگر بنده دعا نکند و از خداوند نخواهد ،چیزی بدست نخواهد آورد ،پس بخواه تا به تو عطا شود و این را بدان ! هر دری که پیوسته کوبیده شود ،بالاخره به روی انسان بازخواهد شد.    


7- با دعا کردن .  


8- وقتی که انسان خود را در برابر سختی ها ببیند و کسی را نیابد تا مشکلاتش را با او در میان بگذارد و از او یاری بطلبد. - باید دعا کرد.  


9- آدابی هستند که رعایت آنها باعث جلب توجه بیشتر خداوند می شود و دعا زودتر به اجابت می رسد.  


10- زیرا خداوند ،کریم تر از آن است که کسی از او دو درخواست کند و او یکی را بپذیرد و دیگری را نپذیرد.    


11- هنگام قرائت قرآن ،وقت اذان ،هنگام باریدن باران و هنگام روبرو شدن سپاه ایمان و لشکر کفر.      


12- دعای کسی است که در دعاهای پنهانی اش ابتدا برای دیگران دعا می کند.


13- گاهی چیزی را خواسته ای ،ولی آن را به تو نداده اند و در عوض بهتر از آن را در این جهان  یا جهان دیگر به تو داده اند ، و یا گاهی دعایت به اجابت نرسیده ؛زیرا چیزی طلب کرده ای که اگر داده شود، مایه تباهی دین تو خواهد بود.