خودت را امتحان کن

1- ثمرات انقلاب اسلامی را به صورت خلاصه بیان کنید.


2- چند نمونه از اقدامات ابرقدرت ها برای شکست نظام اسلامی ایران را توضیح دهید.


3- خطرناک ترین سلاح دشمن در جنگ علیه انقلاب اسلامی چیست؟


4- هدف اصلی دشمنان را از اجرای نقشه های مختلف در در کشورهای اسلامی بیان کنید.

سؤالات متن

1- وضعیت ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی چگونه بود؟[چهار مورد]


2- انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی چگونه حرکتی به شمار می آید؟


3- پس از ... گام دوم دشمنان برای به زانو در آوردن ملت ایران ... بود.


4- آخرین و مخرب ترین سلاح دشمن در برابر ملت ایران ... می باشد.


5- نمونه ای از جنگ نرم دشمنان علیه ملت و فرهنگ ایران اسلامی را نام ببرید.(شش مورد)


6- چرا دشمنان اسلام همواره با مسلمانان در حال جنگ هستند؟[براساس آیه قرآن]


7- چرا پاداش انسان پاکدامن همچون پاداش مجاهد در راه خداست؟ [ سخن امیر مؤمنان علیه السلام را در این مورد بگویید]

پاسخنامه

خودت را امتحان کن

1-
الف- زنده شدن روحیه خودباوری و احساس بزرگی.
ب- کسب پیشرفت های علمی و فناوری.
ج- الگو گرفتن ملت ها ی محروم از انقلاب اسلامی
برای رهایی از وابستگی در برابر ابرقدرت ها.
د- حرکت های حق طلبانه مردم در نقاط مختلف جهان در برابر استکبار جهانی.


2- محاصره اقتصادی، حمله نظامی، ترور و بمب گذاری، تفرقه افکنی و تلاش برای کودتا و ایجاد جنگ داخلی.


3- جنگ های نظامی علاوه بر هزینه های زیاد باعث
تنفر ملت ها می گردد،لذا دشمنان برای به زانودرآوردن ملت ها دست به اقداماتی می زنند که به وسیله آن  می توان یک کشور را بدون استفاده از نیروهای نظامی سرنگون کرد ،به این سلاح خطرناک دشمن «جنگ نرم یا شبیخون فرهنگی » می گویند.


4- نابودی باورهای دینی مردم و دور کردن آنها از دین.

متن

1-
الف- وضعیت بهداشت در شهرها و روستاهای ما اسفناک بود.
ب-  بیشتر نمایندگان مجلس توسط شاه انتخاب می شدند.
ج- معادن مختلف،منابع نفت و گاز به دست غربی ها به یغما می رفت.
د- حکومت شاه  نه تنها توجهی به امور دینی نداشت بلکه با دایر کردن مراکز فساد،جوانان را از دین دور می کرد.


2- پیش از آنکه یک حرکت سیاسی به شمار آید ،
بازگشتی دوباره به دین و ارزش های دینی است.


3- محاصره اقتصادی- جنگ.


4 - شبیخون فرهنگی.


5-  
- تولید فیلم های ضد ایرانی و اسلامی،
- تهیه و پخش فیلم ها و تصاویر زشت و مبتذل،
- ساخت بازی های رایانه ای مُخرب،
- تولید و پخش مواد مخدر در بین جوانان.
- کم اهمیت جلوه دادن حجاب،
- عادی سازی روابط نادرست بین دختران وپسران،

 
6- تا آنان را از دینشان برگردانند.


7-  «پاداش مجاهد شهید در راه خدا ،بزرگ تر از پاداش انسان عفیف و پاکدامنی نیست که  او قدرت انجام گناه را دارد ولی خود را آلوده نمی کند؛انسان پاکدامن نزدیک است فرشته ای از فرشته ها شود.»