1- چه زمانی ما نسبت به یکدیگر حقوقی پیدا می کنیم؟
با ورود به اجتماع، روابط اجتماعی میان ما و دیگران برقرار می شود و نسبت بهیکدیگر حقوقی پیدا می کنیم.


۲- آیا ما می توانیم دراستفاده از حقوق خود آزادی مطلق داشته باشیم ؟
هیچ یک از ما در استفاده از حقوق خود، آزادی مطلق و بی قید و شرط نداریم؛ بلکهتا آنجا می توانیم حق خود را اعمال کنیم که
مغایر٭ قانون نباشد. برای مثال نمی توانیمدر استفاده از حقوق
خود قوانین الهی را نادیده بگیریم یا نمی توانیم با اعمال حق خود سبب
خسارت وزیان دیگران شویم.


۳- مهمترین علت بوجود آمدن مقررات وقوانین در جامعه چیست؟
برقراری نظم و حفظ حقوق افراد


۴- به طورکلی قانون و مقررات به چند دلیل بوجود آمده است؟
الف- حفظ حقوق افراد ب- برقراری نظم و امنیت


۵- عدم رعایت قوانین و مقررات در جامعه سبب چه چیزی می شود؟
علاوه بر به هم زدن نظم و امنیت اجتماعی موجب پایمال شدن حقوق افراد می شود