-1حکومت کشور ما ایران چیست و چگونه اداره می شود ؟ حکومت کشور ما جمهوری اسلامی است که به وسیله سه قوه مقننه، قضاییه
و مجریه ، زیر نظر مقام رهبری اداره می شود .


-2رئیس قوه مجریه کیست و چه مسئولیت هایی بر عهده دارد ؟ رئیس قوه مجریه ، رئیس جمهور نام دارد که پس از مقام رهبری عالی
ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد .


-3رئیس جمهور چگوهن انتخاب می شود ؟ رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و تنها برای یک
دوره ی چهار ساله ی دیگر به صورت متوالی انتخاب مجدد اومانعی ندارد .


-4چه کسانی می تواننددر انتخابات شرکت کنند ؟ در روز رأی گیری ، همه کسانی که ایرانی و تبعه ی جمهوری اسلامی ایران هستند ،
حتی افرادی که در خارج از کشور زندگی می کنند ، می توانند در انتخابات شرکت کنند و به فرد مورد نظرشان رأی بدهند .


-5طبق قانون اساسی شرایط رئیس جمهور چیست ؟ بر طبق اصل  115قانون اساسی رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی
که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد : ایرانی الاصل ، تابع ایران ، مدیر و مد بر ، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ، مومن و معتقد
به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور .


-6مراسم تحلیف (سوگند ) رئیس جمهور چگونه انجام می شود ؟ رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان مجلس و
شورای نگهبان و رئیس قوه قضاییه در پیشگاه قرآن کریم شوگند یاد می کند که وظایف خود را به درستی انجام دهد .


-7رئیس جمهور و دولتی که تشکیل می دهد در برابر چه کسانی مسئول است ؟ در برابر ملت ایران ، رهبر و مجلس شورای اسلامی
مسئول هستند و باید پاسخگو باشند .


-8هیئت دولت از چه کسانی تشکیل می شود؟ هیئت دولت از رئیس جمهور ، معاونان و وزیران تشکیل می شود .


-9رئیس جمهور در شروع کار خود چه کاری انجام می دهد ؟ رئیس جمهور در شروع کار خود ، وزیرانی را انتخاب و به مجلس معرفی می
کند . هر وزیر در برابر نمایندگان ملت در مجلس ، برنامه های خود را ارائه می دهد. سپس نمایندگان در باره صلاحیت او برای وزارت ،
اظهار نظر می کنند . سپس در باره ی هر وزیر رأی گیری می شود و در صورتی که اکثریت نمایندگان مجلس به وزیر رأی اعتماد بدهند ،
او می تواند به عنوان وزیر کار خود را شروع کند .


-10هیئت دولت در طی سال چه کاری انجام می دهند؟ هیئت دولت در طی سال ، جلسات متعددی برگزار می کند و رئیس جمهور و
وزیران در مورد مسائل مهم کشور و جهان به بحث و گفتگو می پردازند و با مشورت یکدیگر ، به راه حل هایی می رسند و در مورد
مسائل تصمیم گیری می کنند