خودت را امتحان کن

1- کار کردن چه فوایدی برای فرد و جامعه دارد؟ سه مورد را بیان کنید.


2- چند شغل نام ببرید که درآمد آنها حرام است.


3- سه شغل حلال نام ببرید که ممکن است درآمد صاحبان آنها حرام شود.


4- کسب و کار حرام چه آثار بدی بر زندگی انسان دارد؟

  سؤالات متن

1- چرا امام باقر علیه السلام مرگ در حال کارکردن را عبادت  خدا می داند؟


2- یکی از عبادت های بزرگ را برشمرید؟


3- رسول خدا صلی الله علیه و آله کسب حلال را در ردیف چه امری می داند؟


4- بر اساس سخن امام صادق علیه السلام آیا کار حرام می تواند حرام دیگری را پاک کند؟ توضیح دهید.


5- با توجه به آیات یک تا شش سوره مطففین ،خداوند چه کسانی را وعده عذاب داده است؟ چرا؟

 پاسخنامه

   خودت را امتحان کن:


1-
الف- عبادت خدا محسوب می شود.

ب- توانایی یافتن برای انفاق و مشارکت در کارهای خیر را به همراه دارد.

ج- باعث برطرف شدن مشکلات اجتماعی می گردد.


2- دزدی ،قمار، خرید و فروش اجناس قاچاق


3-
- کسی که وسیله بی کیفیت را در بسته بندی خوب با قیمتی بیشتر می فروشد.

- کارمندی که در ساعات کاری اش به وظایف خود نمی پردازد .

- کشاورزی که در سبد میوه اش محصولات نامرغوب را در زیر محصولات درشت و رسیده به فروش می رساند.


4- انسان را به سمت جرایم و تخلفات می کشاند و زندگی افراد جامعه را خراب و نابود می سازد، دور شدن از خدا و غرق شدن در گناه و فقر و تنگ دستی را به همراه دارد.  

متن:

1- زیرا انسان با کارکردن ،خود و خانواده اش را از کمک دیگران بی نیاز می سازد.


2- کار و تلاش برای بی نیاز شدن از دیگران


3- « عبادت ده جزء دارد که نُه جزء آن ، کار و کسب حلال است.»


4- « آنچه گناهان را پاک می کند ، کارهای نیک است ،اما کارحرام نمی تواند حرام دیگری را پاک کند.»


5- کم فروشان را ،زیرا آنان وقتی برای خود پیمانه می کنند ،حق خود را به طور کامل می گیرند،وهنگامی که می خواهند برای دیگران پیمانه یا وزن کنند، کم می گذارند.