خودت را امتحان کن
1- بین حرکت ابرها و گذشت زمان چه شباهت هایی وجود دارد؟


2- آیا نعمت عمر به تنهایی برای خوشبختی ما در دنیا و آخرت کافی است؟توضیح دهید.


3- خداوند حکیم چه کسانی را از چهارپایان نیز گمراه تر معرفی می کند؟ چرا؟


4- برخی عوامل هدر دادن عمر را نام ببرید.
 
سؤالات متن
 
1- سخن کسانی که ارزش واقعی عمر خود را نمی دانند،هنگام مرگ چیست؟


2- نعمت های بهشتی پاداش چیست؟


3- فرصت عمر چگونه می گذرد ؟ حضرت علی علیه السلام چه می فرماید؟


4- توضیح دهید تنبلی چگونه موجب هدر رفتن عمر انسان می شود؟


5- بی توجهی به اولویت بندی در کارها موجب چه امری می شود؟


6- نتیجه معاشرت با افراد بی نظم چیست؟


7- اولین سرمایه برای خوشبختی در دنیا و آخرت کدام است؟


8- نتیجه محرومیت از سرمایه عمر در دنیا و آخرت چه چیزی است؟


9- یکی از تفاوت های انسان با دیگر موجودات در چیست؟


10- با توجه به سخن پیامبر صلی الله علیه و آله اهمیت تفکر در آیات الهی چگونه است؟


11- امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید:« تفکرانسان را به سوی ........... فرا می خواند.


12- چگونه تفکر انسان را به سوی نیکی و عمل به آن می کشاند؟

پاسخنامه:
 
خودت را امتحان کن:

1- هردو گذرا بوده و ممکن است بی نتیجه باشند.


2- خیر،زیرا حیوانات و انسان های بد هم از نعمت عمر برخوردارهستند.


3- کسانی که دل هایشان کر ولال است ،آنان توانایی اندیشیدن دارند ولی از این نعمت خداوند استفاده نمی کنند .چشم دارند ولی از آنچه می بینند عبرت نمی گیرند ،گوش دارند ولی برای شنیدن دستورات خداوند از آن استفاده نمی کنند.


4-
 1)بی حالی و تنبلی
 2) امروز و فردا کردن
 3) درنظر نگرفتن اولویت ها
 4) معاشرت با افراد بی نظم .


متن:
1- هنگامی که مرگ یکی از آنها فرامی رسد،می گوید :پروردگارا؛مرا به دنیا برگردان شاید،کارهای شایسته ای را که ترک کرده بودم به جای آورم . هرگز؛ [چنین بازگشتی درکارنیست]! این سخنی است که به زبان می گوید[واگربازگردد،کارش همچون گذشته است]!


2-پاداش کارهای نیک انسان در این دنیا.


3- «فرصت ها مانند ابرها می گذرند ،پس فرصت های خوب را غنیمت شمرید.»


4- معمولاً کسانی که کارهایشان را با برنامه انجام نمی دهند بی حوصله و بی حال هستند .اینان اهمیتی به وقت خود و دیگران نمی دهند و ساعت ها و روزهای فراوانی از زندگی خود را کاملاً هدر می دهند.


5- موجب می شود انسان در کارهای خود عجله داشته باشد ؛چون همواره احساس می کند وقتش کم است و باید همه کارها را انجام دهد .


6- این است که ما نیز مانند آنها رفتار کنیم و ارزش زندگی خود را ندانیم.


7- زندگی و عمر است.


8- اگر کسی از آن محروم شود از نعمت های دیگر نیز نمی تواند استفاده کند.


9- قدرت عقل و اندیشیدن.


10- ساعتی تفکر در نشانه های خداوند از ساعت ها عبادت کردن بدون تفکر برتر است.


11- نیکی و عمل به آن.


12- اگر انسان به خوبی بیندیشد که کارهایش توسط خداوند ثبت و ضبط می شود وباید نسبت به تمام کارهایش پاسخگو باشد؛ اگر بیندیشد که نعمت عمر فقط یک بار به او عطا شده است و بار دیگر فرصت زندگی در این دنیا به او داده نخواهد شد؛ اگر بیندیشد که با هر حرف و رفتارش می تواند دلی را شاد کند یا از خود برنجاند؛ به یقین این اندیشه هاسرانجام او را به سمت کارهای نیک می کشاند و از گناه دور می کند.