-1اروپا از اطراف به کدام دریاها و اقیانوس ها محدود می شود ؟ از شمال به اقیانوس منجمد شمالی – از جنوب به دریای مدیترانه –
دریای سیاه در شرق- از غرب به اقیانوس اطلس شمالی .


 -2به طور کلی ناهمواریهای اروپا به چند بخش تقسیم می شود؟ نام ببرید ؟ به دو بخش : اروپای پیر و اروپای جوان .


 -3اروپای پیر به کدام قسمت اروپا گفته می شود؟ چرا ؟ مناطق شمالی اروپا – فرسایش طولانی موجب شده است که کوه ها کم ارتفاع
و قله ها گنبدی شکل و دره ها باز باشند . در این منطقه ، جلگه های پهناور و دریاچه های بسیار وجود دارد . از نظر زمین شناسی به این بخش
وسیع اروپا اروپای پیر می گویند .


 -4اروپای جوان به کدام قسمت اروپا گفته می شود؟ چرا ؟ جنوب اروپا – چین خوردگی ها و رشته کوه های بلند در جنوب اروپا دیده
می شود . قله ی کوه ها ، نوک تیز و دامنه ی کوه ها اغلب دارای شیب تند و دره ّهای تنگ می باشد . به این منطقه اروپا که در آن آتشفشان ها و
زمین لرزه ها یی نیز رخ می دهد ، اروپای جوان می گویند .


 -5دو رشته کوه اروپای جوان را نام ببرید ؟ رشته کوه های آلپ و پیرنه


 -6انواع آب و هوا ی اروپا را نام ببرید ؟ آب و هوای قطبی و سرد – آب و هوای معتدل اقیانوسی – آب و هوای مدیترانه ای – آب و هوای
قاره ای یا برّی .


 -7آب و هوای قطبی و سرد در چه قسمت هایی از اروپا دیده می شود ؟ بخش شمال قاره اروپا یعنی قسمت های شمالی شبه
جزیره اسکاندیناوی و ایسلند به قطب شمال نزدیک هستند و آب و هوای قطبی و سرد دارند .


 -8کدام مناطق اروپا آب و هوای معتدل اقیانوسی دارند ؟ مناطق مجاور اقیانوس اطلس نظیر انگلستان و ایرلند ، آب و هوای معتدل
اقیانوسی دارند و عبور جریان دریایی آب گرم گلف استریم از این سواحل در فصل زمستان موجب می شود که هوا ملایم تر شود .


 -9مناطق جنوبی اروپا چه نوع آب و هوایی دارد ؟ مناطق جنوبی اروپا که در سواحل مدیترانه واقع شده اند ) مانند کشورهای اسپانیا
و ایتالیا( آب و هوای مدیترانه ای دارد .


 -10ویژگی های آب و هوای مدیترانه ای چیست ؟  -1زمستان های معتدل و مرطوب  – 2تابستان های گرم و خشک .


 -11آب و هوای قاره ای یا برّی در کدام قسمت اروپا دیده می شود ؟ چرا ؟ مرکز و مشرق اروپا به دلیل دوری از دریاها آب و
هوای قاره ای یا برّی دارد و میزان بارندگی در آنجا کم است .


 -12از رودهای اروپا چه استفاده هایی می شود ؟ از این رودها برای آبیاری زمین های کشاورزی ، تولید انرژی الکتریکی و حمل و نقل
و کشتیرانی استفاده می شود .


 -13مهم ترین رودهای اروپا را نام ببرید ؟ دانوب ، ولگا ، راین ، دن و الب مهم ترین رودهای اروپا است .


 -14قاره افریقا بین کدام یک از اقیانوس ها قرار گرفته است ؟ اقیانوس هند در شرق – اقیانوس اطلس در غرب .


 -15قاره افریقا از طریق کدام تنگه ها و کانال از آسیا و اروپا جدا می شود ؟ تنگه جبل الطارق از اروپا – کانال سوئز و تنگه
باب المندب از آسیا .


 -16مهم ترین قله های افریقا را نام ببرید و بنویسید در کدام قسمت واقع شده است ؟ کنیا ) 52متر( و کلیمانجارو ) 5900متر-(
در شرق افریقا .


 -17علت تشکیل دریاچه های شرق افریقا چیست ؟ اغلب در اثر فرو نشستن زمین یا شکستگی های بزرگ در پوسته زمین به وجود
آمده است . این شکستگی ها موجب می شود که آبشارهایی در مسیر رود به وجود بیاید .


 -18چند دریاچه در شرق افریقا نام ببرید؟ ویکتوریا – تانگانیا – نیاسا .


 -19چرا کناره های افریقا برای پهلو گرفتن کشتی ها و ساختن بنادر چندان مناسب نیست ؟ زیرا کناره های افریقا صاف و بدون
بریدگی )خلیج( است .


 -20چرا آب و هوای افریقا گرم است و در بیشتر قسمت های آن زمستان دیده نمی شود ؟ زیرا موقعیت افریق ا به گونه ای است
که مدار استوا از وسط آن عبور می کند و خورشید در طول سال در مناطق استوایی و اطراف آن تا مدار رأس السرطان و رأس الجدی تقریباً عمود است .


-21از نظر بارش قاره افریقا به چند قسمت تقسیم می شود؟ نام ببرید ؟ به دو بخش :  -1افریقای مرطوب )افریق ای سبز(
 -2افریقای خشک .


 -22افریقای مرطوب )سبز( به کجا گفته می شود؟ و چه ویژگی دارد ؟ نواحی اطراف خط استوا ) از شمال تا دریاچه چاد و از جنوب تا
رود زامبز ( آب و هوای گرم و مرطوب دارد . در این منطقه باران فراوان می بارد .


 -23افریقای خشک به کجا گفته می شود؟ چه ویژگی هایی دارد ؟ و بیابان معروف در شمال و جنوب افریقا چیست؟هر چه
از منطقه استوایی به سمت شمال و جنوب افریقاپیش برویم ، از میزان باران و رطوبت کاسته شده و کم کم به آب و هوای گرم و خشک تبدیل
می شود ، به طوری که در شمال افریقا ، صحرای بزرگ و در جنوب آن بیابان کالاهاری دیده می شود .


 -24آب و هوای مدیترانه ای در کدام قسمت افریقا مشاهده می شود ؟ بخش کوچکی از شمال افریقا که در مجاورت دریای مدیترانه
قرار گرفته آب و هوای مدیترانه ای دارد .


 -25رودهای مهم افریقا را نام ببرید ؟ نیل – کنگو – نیجر – اُرانژ- زامبز .


 -26چرا برخی رودهای افریقا برای کشتیرانی مناسب نیستند ؟ زیرا در مسیر خود در جاهایی به شکست های بزرگ زمین برخورد
می کنند که برای کشتیرانی مناسب نیستند .