-1آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی چگونه به یکدیگر متصلند ؟ به وسیله ی خشکی باریکی که آمریکای مرکزی نامیده می شود .


 -2قاره آمریکا بین کدام اقیانوس ها قرار گرفته است ؟ اقیانوس آرام در غرب- اقیانوس اطلس در شرق .


 -3اهمیت حفر کانال پاناما را بنویسید ؟ تا قبل از ساختن کانال پاناما ، کشتی ها برای عبور از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام ،
مجبور بودند آمریکای جنوبی را دور بزنند . اما بعدها با حفر این کانال ، دو اقیانوس به هم مرتبط می شوند .


 -4انواع ناهمواریها در قاره آمریکا را نام ببرید ؟  -1چین خوردگی های جوان و مرتفع  -2کوه های کم ارتفاع قدیمی  -3سرزمین
های پست و جلگه ای .


 -5چین خوردگی های جوان و مرتفع قاره آمریکا را نام ببرید؟ در آمریکای شمالی ، رشته کوه های راکی ) روشوز( و در آمریکای
جنوبی رشته کوه های آند .


 -6چین خوردگی های جوان و مرتفع در کدام سمت قاره آمریکا و در امتداد کناره های کدام اقیانوس کشیده شده اند؟
در سمت غرب – اقیانوس آرام .


 -7چرا در چین خوردگی های جوان آمریکا آتشفشان ها و زمین لرزه های فراوانی رخ می دهد؟ به دلیل نا آرام بودن پوسته
زمین در این مناطق .


 -8دو توده کوهستانی قدیمی و کم ارتفاع در آمریکای شمالی و امریکای جنوبی کدامند؟ توده کوهستانی آپالاش در آمریکای
شمالی و توده کوهستانی برزیل در آمریکای جنوبی .


 -9سرزمین های پست و جلگه ای در امریکای شمالی و آمریکای جنوبی را نام برده و بنویسید که از آبرفت چه رودهایی به
وجود آمده اند ؟ جلگه رود می سی سی پی در آمریکای شمالی – در آمریکای جنوبی نیز جلگه های آمازون و پارانا از آبرفت های این دو رود
تشکیل شده است .


 -10چرا در قاره آمریکا انواع آب و هوا و پوشش گیاهی به چشم می خورد ؟ زیرا این قاره از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده
است .


 -11انواع آب و هوای قاره آمریکا را نام ببرید ؟  -1آب و هوای قطبی وسرد  -2آب و هوای معتدل اقیانوسی  -3آب و هوای گرم و مرطوب
 -4آب و هوای گرم و بسیار خشک .


 -12آب و هوای قطبی و سرد در کدام قسمت آمریکا دیده می شود؟ نواحی نزدیک به قطب شمال در آمریکای شمالی و نواحی نزدیک
به قطب جنوب در آمریکای جنوبی . بخش اعظم کشور کانادا در آب و هوای سرد قرار گرفته است .


 -13آب و هوای معتدل اقیانوسی در کدام قسمت قاره امریکا دیده می شود ؟چرا؟ در سواحل قاره آمریک ا به دلیل مجاورت با دو
اقیانوس اطلس و آرام .


 -14آب و هوای گرم و مرطوب در کدام قسمت آمریکا دیده می شود؟ پوشش گیاهی آن چیست؟ نواحی نزدیک به مدار استوا در
آمریکای مرکزی و جنوبی آب و هوای گرم و مرطوب دارند . به همین سبب جنگل های انبوه آمازون در این ناحیه به وجود آمده است .


 -15آب و هوای گرم و بسیار خشک در کدام مناطق آمریکا وجود دارد ؟ بیابان نِوادا در آمریکای شمالی و بیابان آتاکاما در آمریکای
جنوبی .


 -16مهم ترین رود آمریکای شمالی چه نام دارد ؟ به کجا می ریزد؟ و چه نقشی دراقتصاد آمریکای شمالی دارد؟می سی سی پی -
به خلیج مکزیک می ریزد – رود می سی سی پی نقش مهمی در حمل و نقل کالا و منابع و تجارت از طریق کشتیرانی داشته است .


 -17مهم ترین رود آمریکای جنوبی چه نام دارد ؟ به کجا می ریزد؟ و چه ماهی هایی در این رود زندگی می کنند؟
رود آمازون – این رود پر آب ترین رود دنیا است – و به اقیانوس اطلس می ریزد – در این رود ماهی های آب شیرین ، مارهای آبی و گربه
ماهی های غول پیکر زندگی می کنند .


 -18بیشتر جمعیت قاره آمریکا در کجا زندگی می کنند؟ این جمعیت بیشتر در جلگه های حاصلخیز مثل می سی سی پی و بنادر و
شهرهای ساحلی نزدیک به اقیانوس متراکم شده اند .
 -19مردم قاره آمریکا از چه نژادها و تیره هایی هستند؟ بومیان – سیاه پوستان – سفید پوستان – دورگه .


 -20بومیان قاره آمریکا چه کسانی هستند؟ به بومیان قاره امریکا سرخ پوست گفته می شود. کرستف کلمب وقتی به قاره آمریکا رسید
آنها را هندی نامید . تاریخ آمریکا حکایت از سال ها کشتار و رفتار خشونت آمیز و غیر انسانی با سرخ پوستان دارد و امروزه جمعیت بسیار
کمی از آن باقی مانده اند که در این قاره زندگی می کنند .


 -21سیاه پوستان آمریکا از کجا و توسط چه کسانی و به چه منظوری به این قاره آورده شدند؟ سیاه پوستان آمریکایی در واقع فرزندان
و نوادگان بردگان افریقایی اند که در دوران استعمار توسط اروپاییان به اجبار و برای کار در مزارع کشاورزی و معادن به این قاره آورده شدند .


 -22سیاه پوستان آمریکا برای رسیدن به چه هدفی سال ها مبارزه کردند ؟ سال ها علیه سیاست های تبعیض نژادی در آمریکا
مبارزه کردند تا بتوانند حقوق برابر با سفیدپوستان به دست بیاورند و موفق شوند قوانین ظالمانه را تغییر دهند .


 -23منظور از دو رگه ها در آمریکا چه کسانی هستند ؟ قاره امریکا همواره قاره ای مهاجر پذیر بوده است . بنابراین عده زیادی از
مردم این قاره دو رگه اند و از اختلاط نزاد ها و ملیت های گوناگون به وجود آمده اند .


 -24زبان و فرهنگ غالب مردم در آمریکای شمالی چیست؟ زبان غالب مردم در آمریکای شمالی انگلیسی است ) مانند دو کشور
کانادا و ایالات متحده آمریکا( و به سبب مهاجرت انگلیسی ها به این بخش فرهنگ آنگلوساکسون غلبه دارد .


 -25در آمریکای مرکزی و جنوبی چه زبان هایی رواج دارد ؟ به سبب مهاجرت اسپانیایی ها و پرتغالی ها ، زبان های اسپانیولی و
پرتغالی رواج دارد .


 -26به کدام بخش از آمریکا ، امریکای لاتین گفته می شود؟ چرا ؟ به آمریکای مرکزی و جنوبی - زیرا ریشه زبان اسپانیایی و
پرتغالی که در این منطقه رواج دارد ، لاتین است .


 -27کشورهای ایالا ت متحده آمریکاو کانادا در آمریکای شمالی از نظر اقتصادی جز چه کشورهایی هستند؟ از نظر اقتصادی جز
کشورهای پیشرفته ی صنعتی جهان محسوب می شوند . این دو کشور جزء کشورهای گروه هشت هستند .


 -28کشور ایالات متحده آمریکا بزرگ ت ــرین تولیدکننده )ص ـــادرکننده( چیست؟ گندم و ذرت در جهان و دارای دامداری های
پیشرفته ای است که به تولید انواع گوشت و لبنیات می پردازد .


 -29کشورهای ایالات متحده آمریکا و کانادا از ت ــولیدکنندگان و صادرکنندگان چــه کالاه ــایی هستند؟ تجهیزات صنعتی و
ماشین آلات ، خودرو ، صنایع غذایی ، مواد شیمیایی و کالاهای الکترونیکی هستند .


 -30مهم ترین عواملی که موجب پیشرفت و توسعه آمریکای شمالی وتبدیل آن به یک قدرت بزرگ اقتصادیشده است
چیست ؟  -1اروپاییان مهاجر که به این سرزمین وارد شدند با خود دانش ها و مهارت ها و سرمایه هایی را به همراه آورده اند و توانستند از
منابع طبیعی و سرزمین های نو به خوبی استفاده و پیشرفت کنند  -2آمریکای شمالی معادن زیرزمینی و منابع طبیعی فراوان ، زمین های
وسیع قابل کشت ، رودهای پرآب و آب وهوای مناسب برای فعالیت های اقتصادی داشته است  -3در جنگ جهانی دوم ، اغلب کشورهای
اروپایی ویران شدند اما ایالات متحده آمریکا از جنگ دور بود و چندان آسیب ندید و توانست از رقیبان جلو بیفتد  -4پس از جنگ جهانی
دوم ایالات متحده آمریکا بر قدرت های اروپایی پیشی گرفت و جانشین آنها در تسلط و غارت منابع کشورهای شد که قبلاً مستعمره اروپا بود .
 -5جذب نیروهای متخصص و دانشمندان سایر کشورها .


 -31چرا در ایالات متحده آمریکا و کانادا شهرهای بزرگی رشد کرده اند؟ به دلیل رونق تجارت داخلی و جهانی .


 -32اقتصاد امریکای لاتین چگونه است؟ آمریکای لاتین )آمریکای جنوبی و مرکزی ( از نطر منابع طبیعی و ذخایر معدنی بسیار غنی
است اما کشورهای آمریکای لاتین نتوانستند به پیشرفت های صنعتی در حد آمریکای شمالی دست یابند .


 -33کشورهای آمریکای لاتین به چه دلایلی نتوانسته اند به پیشرفت های صنعتی در حد آمریکای شمالی برسند؟
استعمار از یک سو و وجود عقاید و باورهای غلط بین مردم و حکومت های وابسته به بیگانه و استبدادی در کشورهای آمریکای لاتین از مهم
ترین این دلایل هستند .


 -34کشورهای امریکای لاتین اغلب تولید کننده و صادر کننده ی چه کالاهایی هستند؟ مواد اولیه و صنعتی و محصولات کشاورزی
هستند .


 -35کدام کشورهای امریکای لاتین تولید کننده و صادرکننده ی محصولات استوایی نظیر قهوه و نیشکر هستند؟
آرژانتین – برزیل – کوبا .


 -36کدام کشورها در آمریکای لاتین وضعیت اقتصادی بهتری دارند؟ برزیل – آرژانتین – ونزوئلا – کلمبیا .


 -37جاذبه های گردشگری قاره امریکا را بنویسید ؟ قاره امریکا به دلیل تنوع بسیار زیاد محیطی و داشتن غارها ، آبشارها ، سواحل ،
جنگل ها و رودها ، جاذبه های گردشگری طبیعی بسیار زیادی دارد و مراکز تفریحی ، پارک ها و موزه ها ی حیات وحش در کشورهای این قاره
فراوان اند .