خودت را امتحان کن

۱- از نظم شگفت انگیز جهان و مخلوقات درون آن ، چه نتیجه ای می توان گرفت؟


2- با توجه به سخن حضرت علی علیه السلام توضیح دهید که خداوند آنچه در زمین است را با چه هدفی برای انسان خلق کرده است؟

سؤالات متن

1- آفرینش انسان چگونه است؟ (با توجه سخن حضرت علی علیه السلام)


۲-چگونه می توان از دنیای پیرامون خود درس خداشناسی آموخت؟


۳- راه رسیدن به بهشت زیبای خدا چیست؟

پاسخنامه

خودت را امتحان کن

۱-  به این نتیجه می رسیم که این نظم های شگفت انگیز و بی نظیر ، واقعاً ناظمی داشته است و این ناظم کسی نیست جز خداوند داناو توانا.


۲-خداوند تمام آنچه را که در زمین است برای شما آفریده است تا درباره آنها بیندیشید و با استفاده از آنها به بهشت راه یابید و خودتان را از عذاب دوزخ برهانید . 

 متن درس

۱- از خلقت این انسان باید تعجب کرد که با تکه ای چربی نگاه می کند،با پاره ای گوشت سخن می گوید و با چند استخوان ریز می شنود.


۲- خدا به ما چشم داده است تا به دقت به نشانه های علم و قدرتش نگاه کنیم ،و به ما عقل داده است تا در باره آنچه می بینیم فکر کنیم و از دنیای پیرامون خود درس خداشناسی بیاموزیم. 


۳- او را دوست بداریم و از او اطاعت کنیم.