چهرههاى درخشان

عنوان مجموعه کتابهایى است که براى نوجوانان از

سوى انتشارات مدرسه (آموزش و پرورش) منتشر مىشود و

هدف آن، آشنا کردن نوجوانان با زندگى چهرههاى درخشان و

ماندگار عصر حاضر است.

ّ کلیات شهریار

شامل غزل ّیات، قصاید، مثنویّات، رباعىها، دوبیتىها

و اشعار ترکى است. این اثر از س ّید ّ محمدحسین بهجت تبریزى

متخلّص به شهریار است.

گلستان سعدى

شیخ، گلستان را به سال  656هـ.ق آفرید. گلستان به

یقین یکى از درخشانترین و استادانهترین نمونههاى نثر پارسى

است که پس از گذشت قرون متمادى هنوز اثرى که از حیث

ّ فننگارش و محتوا یاراى برابرى با آن را داشته باشد، خلق نشده

است. نثر ّ گلستان، مسجع است؛ یعنى نثرى که گوشه چشمى

نیز به شعر دارد. زیبایى سبک نگارش گلستان آن ٔ چنان در پهنه

ادب سرزمین ما به جلوهگرى پرداخته که بسیارى را به دام تقلید

از آن کشانده است. در میان تقلیدکنندگان معتبر سعدى مىتوان

از جامى، (صاحب بهارستان) قاآنى، (پدیدآورن ٔ ده پریشان) و

همچنین قائممقام نام برد. گلستان سعدى علاوه بر دیباچه،

داراى هشت باب است که آمیخته به نظم و نثر است. بابهاى

گلستان عبارتاند از:

1ــ سیرت پادشاهان 2ــ در اخلاق درویشان 3ــ در

فضیلت و قناعت 4ــ در فواید خاموشى 5ــ در عشق و جوانى

6ــ در ضعف و پیرى 7ــ در تأثیر تربیت 8ــ در آداب صحبت

ّ نورالدین پسر ایران

این کتاب در حقیقت یادمان نگاشت و خاطرهنویسی

ّ است؛ خاطراتی که آقای نورالدین عافی از هشتاد ماه حضور

خویش در جبهههای جنگ تحمیلی به شکل شفاهی بیان کرده

است و خانم معصومه سپهری آن را به نگارش درآوردهاند.

گل و نوروز

یکی از آثار خواجوی کرمانی است که در قالب مثنوی

و به پیروی از خسرو و شیرین نظامی سروده شده است.

نهجالبلاغه

گزیدهاى از نامهها و خطبهها و سخنان و کلمات قصار

امیرمؤمنان حضرت على (ع) است که عالم بزرگوار شیعى،

«س ّیدرضى» گرد آورده و در سال  400هجرى قمرى نگارش

آن را به پایان رسانده است و نام آن را «نهجالبلاغه» نهاد. «نهج»

یعنى راه و روش و «البلاغه» یعنى سخنرسا و سنجیده؛ بنابراین

نهجالبلاغه سرمشق سنجیدهگویى و رسایى سخن است